Luận văn
343.67 NG-T
Giải quyết tranh chấp kỷ luật lao động sa thải theo pháp luật Việt nam hiện nay /
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Anh Tuấn
Nhan đề Giải quyết tranh chấp kỷ luật lao động sa thải theo pháp luật Việt nam hiện nay / Nguyễn Anh Tuấn; NHDKH PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 71 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về giải quyết tranh chấp kỷ luật lao động sa thải theo pháp luật Việt Nam hiện nay. Đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về Giải quyết tranh chấp kỷ luật lao động sa thải. Thời gian qua, do điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, sa thải là một trong những hình thức được nhiều doanh nghiệp lựa chọn, nhưng cũng ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của NLĐ. Có gần 40% số doanh nghiệp đã phải cắt giảm lao động bằng hình thức sa thải và 10% doanh nghiệp cho biết không có giải pháp để giải quyết các tranh chấp KLLĐ sa thải trong thời gian này. Điều này có thể thấy trong thời gian tới có thể các tranh chấp KLLĐ sa thải sẽ nhiều lên và phức tạp hơn. Trong quá trình nghiên cứu Luận văn dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lê Nin với phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để nghiên cứu đề tài. Đồng thời, luận văn dựa trên những quan điểm định hướng của Đảng và Nhà nước về quan hệ LĐ, KLLĐ, giải quyết tranh chấp KLLĐ khi đánh giá những vấn đề mà lý luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu. Ngoài ra, luận văn còn áp dụng một số phương pháp nghiên cứu khác như: phương pháp phân tích, tổng hợp, suy luận logic, so sánh, đối chiếu trong quá trình nghiên cứu và trình bày nội dung nghiên cứu. Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát thực trạng, phân tích, đánh giá một số vấn đề liên quan đến giải quyết tranh chấp kỷ luật lao động sa thải luận văn đã đưa ra định hướng hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về giải quyết tranh chấp kỷ luật lao động sa thải Luận văn đã giải quyết được một số vấn đề lý luận và thực tiễn về giải quyết tranh chấp kỷ luật lao động sa thải theo pháp luật Việt Nam hiện nay. Từ đó, có những đề xuất điều chỉnh về chính sách pháp luật và các cơ chế khác có liên quan giải quyết tranh chấp kỷ luật lao động sa thải cho phù hợp với sự phát triển của xã hội, đảm bảo theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay.
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do kỷ luật lao động
Từ khóa tự do pháp luật lao động
Từ khóa tự do sa thải
Từ khóa tự do Tranh chấp Hợp đồng lao động
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176289
0027
00434A1C3D7-F30C-4186-97AF-879E08DCB7B1
005202302270850
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20230227085029|bdtmkhue|y20221114150719|zdtmkhue
082 |a343.67|bNG-T
100 |aNguyễn, Anh Tuấn
245 |aGiải quyết tranh chấp kỷ luật lao động sa thải theo pháp luật Việt nam hiện nay / |cNguyễn Anh Tuấn; NHDKH PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a71 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aĐề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về giải quyết tranh chấp kỷ luật lao động sa thải theo pháp luật Việt Nam hiện nay. Đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về Giải quyết tranh chấp kỷ luật lao động sa thải. Thời gian qua, do điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, sa thải là một trong những hình thức được nhiều doanh nghiệp lựa chọn, nhưng cũng ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của NLĐ. Có gần 40% số doanh nghiệp đã phải cắt giảm lao động bằng hình thức sa thải và 10% doanh nghiệp cho biết không có giải pháp để giải quyết các tranh chấp KLLĐ sa thải trong thời gian này. Điều này có thể thấy trong thời gian tới có thể các tranh chấp KLLĐ sa thải sẽ nhiều lên và phức tạp hơn. Trong quá trình nghiên cứu Luận văn dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lê Nin với phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để nghiên cứu đề tài. Đồng thời, luận văn dựa trên những quan điểm định hướng của Đảng và Nhà nước về quan hệ LĐ, KLLĐ, giải quyết tranh chấp KLLĐ khi đánh giá những vấn đề mà lý luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu. Ngoài ra, luận văn còn áp dụng một số phương pháp nghiên cứu khác như: phương pháp phân tích, tổng hợp, suy luận logic, so sánh, đối chiếu trong quá trình nghiên cứu và trình bày nội dung nghiên cứu. Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát thực trạng, phân tích, đánh giá một số vấn đề liên quan đến giải quyết tranh chấp kỷ luật lao động sa thải luận văn đã đưa ra định hướng hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về giải quyết tranh chấp kỷ luật lao động sa thải Luận văn đã giải quyết được một số vấn đề lý luận và thực tiễn về giải quyết tranh chấp kỷ luật lao động sa thải theo pháp luật Việt Nam hiện nay. Từ đó, có những đề xuất điều chỉnh về chính sách pháp luật và các cơ chế khác có liên quan giải quyết tranh chấp kỷ luật lao động sa thải cho phù hợp với sự phát triển của xã hội, đảm bảo theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay.
541 |aTài liệu nội sinh
653 |akỷ luật lao động
653 |apháp luật lao động
653 |asa thải
653 |aTranh chấp Hợp đồng lao động
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2022/343.67/nguyenanhtuan/nguyenanhtuan_01thumbimage.jpg
890|a0|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào