Luận văn
658 TR-H
Hoàn thiện quản ly thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa /
DDC 658
Tác giả CN Trịnh, Văn Hà
Nhan đề Hoàn thiện quản ly thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa / Trịnh Văn Hà; NHDKH PGS.TS. Nguyễn Cảnh Hoan
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 125 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa nhằm phân tích, đánh giá thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020, từ đó đưa ra một số giải pháp mang tính định hướng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thu BHXH trên địa bản huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2025. Luận văn nghiên cứu trong phạm vi chuyên ngành Quản trị kinh doanh, trong đó tập trung nghiên cứu về hiệu quả quản lý thu BHXH trên địa bản huyện Hậu Lộc trong giai đoạn 2016 – 2020. Để nghiên cứu đề tài này Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh,… Thông qua đó luận văn góp phần bổ sung và phong phú thêm lý luận về quản lý thu BHXH. Phân tích được thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân. Từ đó luận văn đã đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu BHXH trên địa bản huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2025. Luận văn là tài liệu tham khảo cho những người học tập, nghiên cứu và những nhà quản lý trong ngành BHXH quan tâm đến việc Hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do Hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01503009
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175026
0027
00431E67997-9216-445D-8858-6776A0D5F6FA
005202208021133
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20220802113334|bdtmkhue|y20220802105700|zdtmkhue
082 |a658|bTR-H
100 |aTrịnh, Văn Hà
245 |aHoàn thiện quản ly thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa / |cTrịnh Văn Hà; NHDKH PGS.TS. Nguyễn Cảnh Hoan
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a125 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aHoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa nhằm phân tích, đánh giá thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020, từ đó đưa ra một số giải pháp mang tính định hướng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thu BHXH trên địa bản huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2025. Luận văn nghiên cứu trong phạm vi chuyên ngành Quản trị kinh doanh, trong đó tập trung nghiên cứu về hiệu quả quản lý thu BHXH trên địa bản huyện Hậu Lộc trong giai đoạn 2016 – 2020. Để nghiên cứu đề tài này Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh,… Thông qua đó luận văn góp phần bổ sung và phong phú thêm lý luận về quản lý thu BHXH. Phân tích được thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân. Từ đó luận văn đã đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu BHXH trên địa bản huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2025. Luận văn là tài liệu tham khảo cho những người học tập, nghiên cứu và những nhà quản lý trong ngành BHXH quan tâm đến việc Hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
541 |aTài liệu nội sinh
653 |aHoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01503009
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2021/658/trinhvanha/trinhvanha_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01503009 Kho Luận văn 658 TR-H Luận văn 1
  1 of 1