Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
420 HO-M
523 thành ngữ so sánh ngang bằng Anh Việt
DDC 420
Tác giả CN Hoàng, Tuyết Minh
Nhan đề 523 thành ngữ so sánh ngang bằng Anh Việt
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2014
Mô tả vật lý 70tr. : Bảng ; 24cm
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Thành ngữ
Từ khóa tự do So sánh
Từ khóa tự do Tu từ
Từ khóa tự do Ngang bằng
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(1): 09103224
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173535
0022
00459169B16-A517-40D9-978D-96708CCFBB8B
005202005211647
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20200521024646|zpltuan
082 |a420|bHO-M
100 |aHoàng, Tuyết Minh
245 |a523 thành ngữ so sánh ngang bằng Anh Việt
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2014
300 |a70tr. : |bBảng ; |c24cm
653 |aTiếng Anh
653 |aThành ngữ
653 |aSo sánh
653 |aTu từ
653 |aNgang bằng
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(1): 09103224
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103224 Kho Khoa Tiếng Anh 420 HO-M Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào