Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
343.597 BU-C
Giáo trình lý luận về pháp luật thương nhân và hành vi thương mại :
DDC 343.597
Tác giả CN Bùi, Ngọc Cường
Nhan đề Giáo trình lý luận về pháp luật thương nhân và hành vi thương mại : Dành cho đào tạo sau đại học chuyên ngành Luật kinh tế / TS. Bùi Ngọc Cường
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại học Mở Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 125 tr.
Tùng thư Viện Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Cuốn sách này được biên soạn để phục vụ cho đào tạo sau đại học chuyên ngành Luật kinh tế, mang tính nâng cao và chuyên sâu về hai đại chế định quan trọng nhất của luật Thương mại đó là chế định Thương nhân và Hành vi thương mại . Vì vậy, chỉ tập trung nghiên cứu mang tính học thuật về hai vấn đề cốt lõi đó. Khi trình bày về hai vấn đề trên, cuốn sách chỉ tập trung nghiên cứu những vấn đề có tính lý luận được chắt lọc từ việc khảo cứu các quan điểm khoa học cũng như nghiên cứu luật thực định của các nước trên thế giới và ở Việt nam nhằm cung cấp thông tin đa chiều về bản chất pháp lý của thương nhân, cách thức phân loại thương nhân, bản chất pháp lý của các loại thương nhân, hành vi thương mại và phân loại hành vi thương mại.
Từ khóa tự do Hành vi thương mại
Từ khóa tự do Lý luận pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật thương nhân
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173522
0021
00483DD2D3B-8D81-41F3-90D6-0F924365D456
005202005151345
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20200514234535|bdtmkhue|y20200514233548|zdtmkhue
082 |a343.597|bBU-C
100 |aBùi, Ngọc Cường
245 |aGiáo trình lý luận về pháp luật thương nhân và hành vi thương mại : |bDành cho đào tạo sau đại học chuyên ngành Luật kinh tế / |cTS. Bùi Ngọc Cường
260 |aH. : |bViện Đại học Mở Hà Nội, |c2016
300 |a125 tr.
490 |aViện Đại học Mở Hà Nội
520 |a Cuốn sách này được biên soạn để phục vụ cho đào tạo sau đại học chuyên ngành Luật kinh tế, mang tính nâng cao và chuyên sâu về hai đại chế định quan trọng nhất của luật Thương mại đó là chế định Thương nhân và Hành vi thương mại . Vì vậy, chỉ tập trung nghiên cứu mang tính học thuật về hai vấn đề cốt lõi đó. Khi trình bày về hai vấn đề trên, cuốn sách chỉ tập trung nghiên cứu những vấn đề có tính lý luận được chắt lọc từ việc khảo cứu các quan điểm khoa học cũng như nghiên cứu luật thực định của các nước trên thế giới và ở Việt nam nhằm cung cấp thông tin đa chiều về bản chất pháp lý của thương nhân, cách thức phân loại thương nhân, bản chất pháp lý của các loại thương nhân, hành vi thương mại và phân loại hành vi thương mại.
653 |aHành vi thương mại
653 |aLý luận pháp luật
653 |aPháp luật thương nhân
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/340_luathoc/lyluanvephapluatthuongnhanvahanhvithuongmai/lyluanvephapluatthuongnhanvahanhvithuongmai_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào