Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
745.2 NG-H
Giáo trình nhập môn và phương pháp luận Design :
DDC 745.2
Tác giả CN Nguyễn, Lan Hương
Nhan đề Giáo trình nhập môn và phương pháp luận Design : Lưu hành nội bộ / PGS.TS Nguyễn Lan Hương (Chủ biên)
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 203 tr.
Tùng thư Viện Đại học Mở Hà Nội; Khoa Tạo dáng Công nghiệp
Từ khóa tự do Nhập môn phương pháp luận
Từ khóa tự do Phương pháp luận Design
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173521
0021
004AF1418E8-5717-4CA3-AEFD-EE4722BC973A
005202005151318
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200514231810|bdtmkhue|y20200514225750|zdtmkhue
082 |a745.2|bNG-H
100 |aNguyễn, Lan Hương
245 |aGiáo trình nhập môn và phương pháp luận Design : |bLưu hành nội bộ / |cPGS.TS Nguyễn Lan Hương (Chủ biên)
260 |aH. : |bViện Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a203 tr.
490 |aViện Đại học Mở Hà Nội; Khoa Tạo dáng Công nghiệp
653 |aNhập môn phương pháp luận
653 |aPhương pháp luận Design
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/700_nghethuat/740_ve_trangtri/nhapmonvaphuongphapluandesign/nhapmonvaphuongphapluandesign_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào