Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
910.711 TR-L
Tập bài giảng Quản trị nghiệp vụ hướng dẫn du lịch /
DDC 910.711
Tác giả CN Trần Thị Mỹ Linh
Nhan đề Tập bài giảng Quản trị nghiệp vụ hướng dẫn du lịch / ThS Trần Thị Mỹ Linh
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại học Mở Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 64 tr.
Tùng thư Viện Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du lịch; Giáo trình nộp lưu chiểu
Từ khóa tự do Hướng dẫn du lịch
Từ khóa tự do Quản trị nghiệp vụ
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173520
0021
0043CACD988-9A0B-4038-AEEA-741C0AA3238F
005202005151059
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20200514205954|bdtmkhue|y20200514203306|zdtmkhue
082 |a910.711|bTR-L
100 |aTrần Thị Mỹ Linh
245 |aTập bài giảng Quản trị nghiệp vụ hướng dẫn du lịch / |cThS Trần Thị Mỹ Linh
260 |aH. : |bViện Đại học Mở Hà Nội, |c2015
300 |a64 tr.
490 |aViện Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du lịch; Giáo trình nộp lưu chiểu
653 |aHướng dẫn du lịch
653 |aQuản trị nghiệp vụ
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/900_dialy_lichsu/910_dialy_dulich/quantringhiepvuhuongdandulich/quantringhiepvuhuongdandulich_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào