Opac-Dmd And Related Information 
Bài giảng
658.15 NG-Y
Tập bài giảng pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại /
DDC 658.15
Tác giả CN Nguyễn, Thị Yến
Nhan đề Tập bài giảng pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại / TS. Nguyễn Thị Yến
Thông tin xuất bản Hà Nội. : Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 125tr. ; A4
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Lĩnh vực
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172995
0024
004CE3C82DB-F53D-478D-BDF9-767A9CDF3968
005201910071509
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20191007150920|btdnam|y20191007150058|ztdnam
082 |a658.15|bNG-Y
100 |aNguyễn, Thị Yến
245 |aTập bài giảng pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại / |cTS. Nguyễn Thị Yến
260 |aHà Nội. : |bĐại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a125tr. ; |cA4
653 |aPháp luật
653 |aQuản lý
653 |aNhà nước
653 |aThương mại
653 |aLĩnh vực
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/tbgphapluatveqlnntronglinhvucthuongmai/tbgphapluatveqlnntronglinhvucthuongmai_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào