Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 TR-H
Pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất đối với các dự án công trình giao thông từ thực tiễn tỉnh Thái Bình /
DDC 343.67
Tác giả CN Trịnh, Xuân Hảo
Nhan đề Pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất đối với các dự án công trình giao thông từ thực tiễn tỉnh Thái Bình / Trịnh Xuân Hảo; NHDKH PGS.TS Nguyễn Minh Mẫn
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 98 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt * Mục đích nghiên cứu của luận văn: Tạo ra một công trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn có tính hệ thống về những cơ sở pháp lý của việc nhà nước bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất đối với các dự án công trình giao thông tham chiếu với thực tiễn thi hành tại tỉnh Thái Bình. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi lĩnh vực pháp luật này. * Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Ngoài phương pháp luận nghiên cứu khoa học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác- Lê nin luận văn còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích, phương pháp diễn giải, phương pháp thống kê…(sử dụng trong Chương 1); Phương pháp đánh giá, phân tích, so sánh, đối chiếu… (sử dụng trong Chương 2); Phương pháp bình luận, phương pháp tổng hợp, phương pháp quy nạp …(sử dụng trong Chương 3). * Kết quả nghiên cứu và kết luận: Đề tài đã nghiên cứu một cách cụ thể, đầy đủ các chế định có liên quan đến bồi thường khi nhà nước thu hồi đất phục vụ các dự án công trình giao thông trên phương diện lý luận và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Thái Bình. Đánh giá các ưu điểm và hạn chế tồn tại từ đó đề xuất các định hướng, giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất nói chung, đối với các công trình giao thông nói riêng.
Từ khóa tự do Giải phóng mặt bằng
Từ khóa tự do bồi thường giải phóng mặt bằng
Từ khóa tự do bồi thường nhà nước
Từ khóa tự do dự án công trình giao thông tỉnh Thái Bình
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103391
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101426
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172939
0027
0041E51A55D-0EFA-429A-87BF-94EFD1642D16
005201908241638
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190824163814|bdtmkhue|y20190731104930|zdtmkhue
082 |a343.67|bTR-H
100 |aTrịnh, Xuân Hảo
245 |aPháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất đối với các dự án công trình giao thông từ thực tiễn tỉnh Thái Bình / |cTrịnh Xuân Hảo; NHDKH PGS.TS Nguyễn Minh Mẫn
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a98 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a * Mục đích nghiên cứu của luận văn: Tạo ra một công trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn có tính hệ thống về những cơ sở pháp lý của việc nhà nước bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất đối với các dự án công trình giao thông tham chiếu với thực tiễn thi hành tại tỉnh Thái Bình. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi lĩnh vực pháp luật này. * Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Ngoài phương pháp luận nghiên cứu khoa học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác- Lê nin luận văn còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích, phương pháp diễn giải, phương pháp thống kê…(sử dụng trong Chương 1); Phương pháp đánh giá, phân tích, so sánh, đối chiếu… (sử dụng trong Chương 2); Phương pháp bình luận, phương pháp tổng hợp, phương pháp quy nạp …(sử dụng trong Chương 3). * Kết quả nghiên cứu và kết luận: Đề tài đã nghiên cứu một cách cụ thể, đầy đủ các chế định có liên quan đến bồi thường khi nhà nước thu hồi đất phục vụ các dự án công trình giao thông trên phương diện lý luận và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Thái Bình. Đánh giá các ưu điểm và hạn chế tồn tại từ đó đề xuất các định hướng, giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất nói chung, đối với các công trình giao thông nói riêng.
653 |aGiải phóng mặt bằng
653 |abồi thường giải phóng mặt bằng
653 |abồi thường nhà nước
653 |adự án công trình giao thông tỉnh Thái Bình
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103391
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101426
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/trinhxuanhao/trinhxuanhao_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103391 Kho Khoa Luật 343.67 TR-H Luận văn 1
2 08101426 Kho Khoa Sau Đại học 343.67 TR-H Luận văn 2
  1 of 1