Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 DO-T
Những vấn đề pháp lý về người đại diện theo pháp luật của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn tại Việt Nam /
DDC 343.67
Tác giả CN Đỗ, Minh Tuấn
Nhan đề Những vấn đề pháp lý về người đại diện theo pháp luật của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn tại Việt Nam / Đỗ Minh Tuấn; NHDKH TS Nguyễn Am Hiểu
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 90 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt - Mục đích và phương pháp nghiên cứu: Trên cơ sở làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH; tổng hợp, phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này và thực tiễn áp dụng các quy định đó; Luận văn đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH. - Phương pháp luận nghiên cứu: Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở lý luận khoa học và các phương pháp luận của triết học Mác - Lênin; các quan điểm của Đảng và tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật và sử dụng các phương pháp như: phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê, phương pháp kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. - Kết quả nghiên cứu: + Luận văn là công trình nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống về người đại diện theo pháp luật của công ty tại Việt Nam. + Kết quả nghiên cứu của luận văn nhằm bổ sung, làm phong phú thêm lý luận khoa học pháp lý và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH tại Việt Nam.
Từ khóa tự do đại diện theo pháp luật của công ty
Từ khóa tự do người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH
Từ khóa tự do vấn đề pháp lý về người đại diện theo pháp luật của công ty
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103390
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101425
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172938
0027
0041C85BA17-96AB-4995-BDED-C044ACA9FC86
005201908241024
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190824102403|bdtmkhue|y20190730155414|zdtmkhue
082 |a343.67|bDO-T
100 |aĐỗ, Minh Tuấn
245 |aNhững vấn đề pháp lý về người đại diện theo pháp luật của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn tại Việt Nam / |cĐỗ Minh Tuấn; NHDKH TS Nguyễn Am Hiểu
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a90 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a- Mục đích và phương pháp nghiên cứu: Trên cơ sở làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH; tổng hợp, phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này và thực tiễn áp dụng các quy định đó; Luận văn đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH. - Phương pháp luận nghiên cứu: Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở lý luận khoa học và các phương pháp luận của triết học Mác - Lênin; các quan điểm của Đảng và tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật và sử dụng các phương pháp như: phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê, phương pháp kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. - Kết quả nghiên cứu: + Luận văn là công trình nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống về người đại diện theo pháp luật của công ty tại Việt Nam. + Kết quả nghiên cứu của luận văn nhằm bổ sung, làm phong phú thêm lý luận khoa học pháp lý và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH tại Việt Nam.
653 |ađại diện theo pháp luật của công ty
653 |angười đại diện theo pháp luật của công ty TNHH
653 |avấn đề pháp lý về người đại diện theo pháp luật của công ty
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103390
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101425
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/dominhtuan/dominhtuan_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 08101425 Kho Khoa Sau Đại học 343.67 DO-T Luận văn 1
2 07103390 Kho Khoa Luật 343.67 DO-T Luận văn 2
  1 of 1