Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 PH-H
Pháp luật về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam /
DDC 343.67
Tác giả CN Phạm, Thị Thu Hà
Nhan đề Pháp luật về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam / Phạm Thị Thu Hà; NHDKH PGS.TS Vũ Thị Lan Anh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 75 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt - Mục đích và phương pháp nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu về pháp luật về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới; kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc trong công tác áp dụng pháp luật về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Luận văn đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về pháp luật về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam. Phương pháp luận nghiên cứu của luận văn là phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như phương pháp phân tích - tổng hợp, phương pháp so sánh - đối chiếu,.... - Kết quả nghiên cứu: + Luận văn là công trình nghiên cứu có tính chất đề cập chung một cách tòan diện, có hệ thống về pháp luật về ngành nghề đầu tư có điều kiện tại Việt Nam. + Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận văn đóng góp những kiến nghị hoàn thiện pháp luật về pháp luật về ngành nghề đầu tư có điều kiện cũng như nâng cao năng lực thực thi pháp luật về ngành nghề đầu tư có điều kiện
Từ khóa tự do kinh doanh có điều kiện
Từ khóa tự do ngành nghề đầu tư kinh doanh
Từ khóa tự do pháp luật về ngành nghề đầu tư
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103388
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101423
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172936
0027
0046B030F53-14D3-4D07-BA2F-932512A44A9D
005201908241523
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190824152304|bdtmkhue|y20190730150258|zdtmkhue
082 |a343.67|bPH-H
100 |aPhạm, Thị Thu Hà
245 |aPháp luật về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam / |cPhạm Thị Thu Hà; NHDKH PGS.TS Vũ Thị Lan Anh
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a75 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a - Mục đích và phương pháp nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu về pháp luật về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới; kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc trong công tác áp dụng pháp luật về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Luận văn đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về pháp luật về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam. Phương pháp luận nghiên cứu của luận văn là phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như phương pháp phân tích - tổng hợp, phương pháp so sánh - đối chiếu,.... - Kết quả nghiên cứu: + Luận văn là công trình nghiên cứu có tính chất đề cập chung một cách tòan diện, có hệ thống về pháp luật về ngành nghề đầu tư có điều kiện tại Việt Nam. + Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận văn đóng góp những kiến nghị hoàn thiện pháp luật về pháp luật về ngành nghề đầu tư có điều kiện cũng như nâng cao năng lực thực thi pháp luật về ngành nghề đầu tư có điều kiện
653 |akinh doanh có điều kiện
653 |angành nghề đầu tư kinh doanh
653 |apháp luật về ngành nghề đầu tư
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103388
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101423
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/phamthithuha/phamthithuha_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103388 Kho Khoa Luật 343.67 PH-H Luận văn 1
2 08101423 Kho Khoa Sau Đại học 343.67 PH-H Luận văn 2
  1 of 1