Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
658 PH-Y
Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Thanh Trì /
DDC 658
Tác giả CN Phùng, Thị Kim Yến
Nhan đề Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Thanh Trì / Phùng Thị Kim Yến; NHDKH TS Nguyễn Thị Thu Hường
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 77 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Đề tài “Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì” đã góp phần tích cực cho việc đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, để từ đó nghiên cứu có thể đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì cho phù hợp với yêu cầu đổi mới và đòi hỏi của xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế. Tác giả cũng sử dụng một số phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp so sánh và phương pháp hiệu số phần trăm. Với các tài liệu, số liệu cập nhật và thu thập khá đầy đủ, chính xác và tin cậy, Luận văn đã đi sâu phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh gồm: thực trạng về hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần môi trường đô thị Thanh Trì thông qua việc phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh ở Công ty. Qua đó, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân tồn tại về hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì. Sau khi phân tích thực trang về hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì có thể thấy hiệu quả kinh doanh tại đơn vị giai đoạn 2014-2017 khá tốt, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế. Trên cơ sở những hạn chế đó, Luận văn đã đưa ra một số giải pháp cần thực hiện để nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty như: Nhóm giải pháp về nâng cao doanh thu, nhóm giải pháp về giảm chi phí và một số giải pháp khác… Bên cạnh đó luận văn cũng đưa ra một số kiến nghị với Chính phủ và cấp trên trực tiếp quản lý Công ty nhằm nâng cao về hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì.
Từ khóa tự do Hiệu quả kinh doanh
Từ khóa tự do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Thanh Trì
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501962
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101420
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172933
0027
0043AE79C97-521C-4411-B753-2A3619865865
005201909101406
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190910140629|btdnam|y20190730141420|zdtmkhue
082 |a658|bPH-Y
100 |aPhùng, Thị Kim Yến
245 |aNâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Thanh Trì / |cPhùng Thị Kim Yến; NHDKH TS Nguyễn Thị Thu Hường
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a77 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aĐề tài “Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì” đã góp phần tích cực cho việc đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, để từ đó nghiên cứu có thể đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì cho phù hợp với yêu cầu đổi mới và đòi hỏi của xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế. Tác giả cũng sử dụng một số phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp so sánh và phương pháp hiệu số phần trăm. Với các tài liệu, số liệu cập nhật và thu thập khá đầy đủ, chính xác và tin cậy, Luận văn đã đi sâu phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh gồm: thực trạng về hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần môi trường đô thị Thanh Trì thông qua việc phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh ở Công ty. Qua đó, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân tồn tại về hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì. Sau khi phân tích thực trang về hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì có thể thấy hiệu quả kinh doanh tại đơn vị giai đoạn 2014-2017 khá tốt, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế. Trên cơ sở những hạn chế đó, Luận văn đã đưa ra một số giải pháp cần thực hiện để nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty như: Nhóm giải pháp về nâng cao doanh thu, nhóm giải pháp về giảm chi phí và một số giải pháp khác… Bên cạnh đó luận văn cũng đưa ra một số kiến nghị với Chính phủ và cấp trên trực tiếp quản lý Công ty nhằm nâng cao về hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì.
653 |aHiệu quả kinh doanh
653 |aCông ty Cổ phần Môi trường Đô thị Thanh Trì
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501962
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101420
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/658/phungthikimyen/phungthikimyen_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501962 Kho Luận văn 658 PH-Y Luận văn 1
2 08101420 Kho Khoa Sau Đại học 658 PH-Y Luận văn 2
  1 of 1