Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
660.6 MA-T
Nghiên cứu thiết lập phương pháp kiểm tra chất lượng vawcsxin dại trên nuôi cấy tế bào vero sản xuất ở quy mô phòng thí nghiệm /
DDC 660.6
Tác giả CN Mạc, Văn Trọng
Nhan đề Nghiên cứu thiết lập phương pháp kiểm tra chất lượng vawcsxin dại trên nuôi cấy tế bào vero sản xuất ở quy mô phòng thí nghiệm / Mạc Văn Trọng; NHDKH TS Đỗ Tuấn Đạt
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 99 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Nội dung tóm tắt: a) Mục đích và phương pháp nghiên cứu. - Thiết lập được các phương pháp kiểm tra chất lượng vắcxin, đề xuất xây dựng được các tiêu chuẩn cơ sở cho vắcxin dại trên nuôi cấy tế bào Vero sản xuất ở quy mô phòng thí nghiệm. b) Kết quả nghiên cứu - Đề tài đã tiến hành kiểm tra chất lượng của 09 loạt vắcxin dại sản xuất trên tế bào Vero ở quy mô phòng thí nghiệm bằng các phương pháp kiểm định vắcxin dại tế bào đã đưa ra, thiết lập tiêu chuẩn chấp thuận của phương pháp kiểm định chất lượng các thành phần thành phần hóa lý, tính an toàn và công hiệu của vắcxin. - Kết quả kiểm tra của 09 loạt vắcxin dại tế bào đều đáp ứng được các tiêu chuẩn của TCYTG cho vắcxin dại bất hoạt, sản xuất trên tế bào, tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam 4. Đề tài đã xây dựng được các bảng tiêu chuẩn cơ sở về thành phần hóa học, tiêu chuẩn cơ sở về tính an toàn và công hiệu trong kiểm định vắcxin dại, bất hoạt sản xuất trên tế bào Vero ở quy mô phòng thí nghiệm c) Kết luận và khuyến nghị (nếu có) - Đề nghị tiếp tục nghiên cứu tính ổn định theo điều kiện bảo quản thực của vắcxin dại sản xất trên tế bào Vero.
Từ khóa tự do kiểm tra chất lượng
Từ khóa tự do kiểm định vắcxin dại.
Từ khóa tự do tiêu chuẩn cơ sở
Từ khóa tự do Vắcxin dại
Từ khóa tự do tế bào Vero
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501956
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101413
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172926
0027
004DE764FF3-3B43-4F8B-AEFA-EA8ED80FA30A
005201908150910
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190815091007|bdtmkhue|y20190619092906|zdtmkhue
082 |a660.6|bMA-T
100 |aMạc, Văn Trọng
245 |aNghiên cứu thiết lập phương pháp kiểm tra chất lượng vawcsxin dại trên nuôi cấy tế bào vero sản xuất ở quy mô phòng thí nghiệm / |cMạc Văn Trọng; NHDKH TS Đỗ Tuấn Đạt
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a99 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aNội dung tóm tắt: a) Mục đích và phương pháp nghiên cứu. - Thiết lập được các phương pháp kiểm tra chất lượng vắcxin, đề xuất xây dựng được các tiêu chuẩn cơ sở cho vắcxin dại trên nuôi cấy tế bào Vero sản xuất ở quy mô phòng thí nghiệm. b) Kết quả nghiên cứu - Đề tài đã tiến hành kiểm tra chất lượng của 09 loạt vắcxin dại sản xuất trên tế bào Vero ở quy mô phòng thí nghiệm bằng các phương pháp kiểm định vắcxin dại tế bào đã đưa ra, thiết lập tiêu chuẩn chấp thuận của phương pháp kiểm định chất lượng các thành phần thành phần hóa lý, tính an toàn và công hiệu của vắcxin. - Kết quả kiểm tra của 09 loạt vắcxin dại tế bào đều đáp ứng được các tiêu chuẩn của TCYTG cho vắcxin dại bất hoạt, sản xuất trên tế bào, tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam 4. Đề tài đã xây dựng được các bảng tiêu chuẩn cơ sở về thành phần hóa học, tiêu chuẩn cơ sở về tính an toàn và công hiệu trong kiểm định vắcxin dại, bất hoạt sản xuất trên tế bào Vero ở quy mô phòng thí nghiệm c) Kết luận và khuyến nghị (nếu có) - Đề nghị tiếp tục nghiên cứu tính ổn định theo điều kiện bảo quản thực của vắcxin dại sản xất trên tế bào Vero.
653 |akiểm tra chất lượng
653 |a kiểm định vắcxin dại.
653 |a tiêu chuẩn cơ sở
653 |a Vắcxin dại
653 |atế bào Vero
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501956
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101413
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/660.6/macvantrong/macvantrong_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501956 Kho Luận văn 660.6 MA-T Luận văn 1
2 08101413 Kho Khoa Sau Đại học 660.6 MA-T Luận văn 2
  1 of 1