Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 VU-P
Pháp luật về đầu tư theo hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) và thực tiễn áp dụng đối với các dự án hạ tầng giao thông tại tỉnh Quảng Ninh /
DDC 343.67
Tác giả CN Vũ, Minh Phấn
Nhan đề Pháp luật về đầu tư theo hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) và thực tiễn áp dụng đối với các dự án hạ tầng giao thông tại tỉnh Quảng Ninh / Vũ Minh Phấn; NHDKH TS Đoàn Trung Kiên
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 97 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt + Mục đích và phương pháp nghiên cứu:(1) Mục đích: Thông qua việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá các quy định về đầu tư theo hợp đồng BOT và đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật này trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông tại tỉnh Quảng Ninh để đề xuất những kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật đầu tư theo hợp đồng BOT và các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật trong lĩnh vực này;(2) phương pháp nghiên cứu: Phương pháp khảo cứu tài liệu , kế thừa những kết quả nghiên cứu và phân tích, tổng hợp, so sánh, suy luận logic. + Kết quả nghiên cứu: Luận văn đã chỉ ra được những hạn chế, bất cập trong quá trình áp dụng pháp luật về Hợp đồng BOT nói chung và đối với các dự án hạ tầng giao thông tại tỉnh Quảng Ninh nói riêng. + Kết luận và kiến nghị:(1) Kết luận, từ thời điểm Nghị định 63/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 19/6/2018 để thay thế Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đã khắc phục được nhiều tồn tại của các quy định trước kia;(2) Các kiến nghị: nghiên cứu xây dựng Luật đầu tư theo hình thức PPP; các quy định về thực hiện Hợp đồng BOT cần đồng bộ, kịp thời và cụ thể; giảm bớt thủ tục hành chính; công khai về dự án BOT; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan khi triển khai dự án BOT.
Từ khóa tự do Tỉnh Quảng Ninh
Từ khóa tự do Dự án hạ tầng giao thông
Từ khóa tự do Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao BOT
Từ khóa tự do Pháp luật đầu tư
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103383
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101404
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172916
0027
004922EB7D9-A38C-43CB-8273-1C4225D471B9
005201908241650
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190824165050|bdtmkhue|y20190610113928|zdtmkhue
082 |a343.67|bVU-P
100 |aVũ, Minh Phấn
245 |aPháp luật về đầu tư theo hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) và thực tiễn áp dụng đối với các dự án hạ tầng giao thông tại tỉnh Quảng Ninh / |cVũ Minh Phấn; NHDKH TS Đoàn Trung Kiên
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a97 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a+ Mục đích và phương pháp nghiên cứu:(1) Mục đích: Thông qua việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá các quy định về đầu tư theo hợp đồng BOT và đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật này trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông tại tỉnh Quảng Ninh để đề xuất những kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật đầu tư theo hợp đồng BOT và các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật trong lĩnh vực này;(2) phương pháp nghiên cứu: Phương pháp khảo cứu tài liệu , kế thừa những kết quả nghiên cứu và phân tích, tổng hợp, so sánh, suy luận logic. + Kết quả nghiên cứu: Luận văn đã chỉ ra được những hạn chế, bất cập trong quá trình áp dụng pháp luật về Hợp đồng BOT nói chung và đối với các dự án hạ tầng giao thông tại tỉnh Quảng Ninh nói riêng. + Kết luận và kiến nghị:(1) Kết luận, từ thời điểm Nghị định 63/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 19/6/2018 để thay thế Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đã khắc phục được nhiều tồn tại của các quy định trước kia;(2) Các kiến nghị: nghiên cứu xây dựng Luật đầu tư theo hình thức PPP; các quy định về thực hiện Hợp đồng BOT cần đồng bộ, kịp thời và cụ thể; giảm bớt thủ tục hành chính; công khai về dự án BOT; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan khi triển khai dự án BOT.
653 |aTỉnh Quảng Ninh
653 |aDự án hạ tầng giao thông
653 |aHợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao BOT
653 |aPháp luật đầu tư
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103383
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101404
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/vuminhphan/vuminhphan_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 08101404 Kho Khoa Sau Đại học 343.67 VU-P Luận văn 2
2 07103383 Kho Khoa Luật 343.67 VU-P Luận văn 1
  1 of 1