Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
657 PH-H
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần May Phương Đông /
DDC 657
Tác giả CN Phạm, Thái Hà
Nhan đề Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần May Phương Đông / Phạm Thái Hà; NHDKH TS Vũ Thị Kim Anh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 113 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Việt Nam đang trong quá trình mở cửa của nền kinh tế, những dự án đầu tư của nhà nước đang dần hạn hẹp lại, thay vào đó là sự xuất hiện của những dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Điều này gây ảnh hưởng tích cực và thúc đẩy sự phát triển trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế nước ta như: sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây dựng, công nghiệp… Càng nhiều dự án càng có thêm nhiều đối tác mới là những doanh nghiệp nước ngoài. Điều này đem lại cho những doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội cũng như những thách thức. Tuy nhiên, để đánh giá một doanh nghiệp có phải là một đối tác tin cậy, đủ năng lực để hợp tác hay không có rất nhiều tiêu chí đánh giá như: năng lực sản xuất kinh doanh, năng lực nhân sự, năng lực thiết bị, kinh nghiệm hoạt động… trong đó năng lực tài chính tốt, ổn định, minh bạch luôn là tiêu chí đánh giá hàng đầu khi chủ đầu tư đưa ra quyết định lựa chọn. Vì vậy doanh nghiệp cần nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính và cải thiện năng lực tài chính của mình để có thể tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường thời hội nhập Công ty Cổ phần may Phương Đông trước đây là công ty may Phương Đông, một doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi thành công ty cổ phần năm 2004. Công ty Cổ phần may Phương Đông chủ yếu hoạt động sản xuất, mua bán nguyên phụ liệu và sản phẩm ngành dệt may. Thông tin phản ánh năng lực tài chính và tình hình tài chính của công ty luôn nhận được sự quan tâm của nhiều đối tượng như cổ đông, nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và các ngân hàng Từ thực tế trên em nhận thấy việc phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần may Phương Đông là cần thiết. Vì vậy em đã chọn đề tài “ Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần may Phương Đông” là đề tài luận văn thạc sỹ của mình. Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu: 1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Mục tiêu cơ bản và xuyên suốt của luận văn là làm rõ lý luận về phân tích tình hình tài chính đối với các doanh nghiệp. Từ mục tiêu cơ bản đó, các nhiệm vụ nghiên cứu được xác định là: • Hệ thống hóa những lý luận về phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp. • Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại công ty CP may Phương Đông • Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty CP may Phương Đông 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu • Đối tượng nghiên cứu: Phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp • Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi không gian nghiên cứu: Công ty CP may Phương Đông Phạm vi thời gian: Nghiên cứu phân tích tình hình tài chính tại công ty CP may Phương Đông trong khoảng thời gian từ 2015 - 2017. 3. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu bao gồm : • Phương pháp tổng hợp, phân tích hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn. • Phương pháp khảo sát, đánh giá tài liệu, quan sát, kiểm chứng để nghiên cứu, tổng kết, phân tích làm nổi bật thực trạng các vấn đề nghiên cứu, xác định rõ những nguyên nhân làm cơ sở đề xuất những định hướng và giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty CP may Phương Đông • Phương pháp thống kê, so sánh: sử dụng các số liệu thống kê để phân tích, so sánh, tổng kết và rút ra các kết luận làm cơ sở đề xuất những định hướng và giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty CP may Phương Đông. • Phương pháp nghiên cứu định tính được tác giải luận văn sử dụng nhằm mô tả và phân tích đặc điểm về hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý của các DN sản xuất liên doanh với nước ngoài ở Việt Nam có ảnh hưởng đến hoạt động phân tích tình hình tài chính trên quan điểm của tác giả. Phương pháp định tính được thực hiện thông qua việc thu thập dữ liệu bằng chữ; từ đó tiếp cận đối tượng nghiên cứu nhằm tìm cách mô tả và phân tích đặc điểm của đối tượng nghiên cứu. Mục đích của phương pháp định tính là đưa ra những phán đoán về bản chất hoạt động phân tích tình hình tài chính tại Công ty CP may Phương Đông hiện nay; đồng thời thể hiện những logic của các nội dung, các chỉ tiêu, các phân hệ phân tích tình hình tài chính tại Công ty CP may Phương Đông trong hệ thống các sự kiện được xem xét.
Từ khóa tự do Phân tích tình hình tài chính
Từ khóa tự do Công ty Cổ phần May Phương Đông
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501937
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101390
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172901
0027
004CD8393C2-2750-4E2C-9B3D-2193343DF0BB
005201905141254
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190514125532|zdtmkhue
082 |a657|bPH-H
100 |aPhạm, Thái Hà
245 |aPhân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần May Phương Đông / |cPhạm Thái Hà; NHDKH TS Vũ Thị Kim Anh
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a113 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aViệt Nam đang trong quá trình mở cửa của nền kinh tế, những dự án đầu tư của nhà nước đang dần hạn hẹp lại, thay vào đó là sự xuất hiện của những dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Điều này gây ảnh hưởng tích cực và thúc đẩy sự phát triển trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế nước ta như: sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây dựng, công nghiệp… Càng nhiều dự án càng có thêm nhiều đối tác mới là những doanh nghiệp nước ngoài. Điều này đem lại cho những doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội cũng như những thách thức. Tuy nhiên, để đánh giá một doanh nghiệp có phải là một đối tác tin cậy, đủ năng lực để hợp tác hay không có rất nhiều tiêu chí đánh giá như: năng lực sản xuất kinh doanh, năng lực nhân sự, năng lực thiết bị, kinh nghiệm hoạt động… trong đó năng lực tài chính tốt, ổn định, minh bạch luôn là tiêu chí đánh giá hàng đầu khi chủ đầu tư đưa ra quyết định lựa chọn. Vì vậy doanh nghiệp cần nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính và cải thiện năng lực tài chính của mình để có thể tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường thời hội nhập Công ty Cổ phần may Phương Đông trước đây là công ty may Phương Đông, một doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi thành công ty cổ phần năm 2004. Công ty Cổ phần may Phương Đông chủ yếu hoạt động sản xuất, mua bán nguyên phụ liệu và sản phẩm ngành dệt may. Thông tin phản ánh năng lực tài chính và tình hình tài chính của công ty luôn nhận được sự quan tâm của nhiều đối tượng như cổ đông, nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và các ngân hàng Từ thực tế trên em nhận thấy việc phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần may Phương Đông là cần thiết. Vì vậy em đã chọn đề tài “ Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần may Phương Đông” là đề tài luận văn thạc sỹ của mình. Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu: 1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Mục tiêu cơ bản và xuyên suốt của luận văn là làm rõ lý luận về phân tích tình hình tài chính đối với các doanh nghiệp. Từ mục tiêu cơ bản đó, các nhiệm vụ nghiên cứu được xác định là: • Hệ thống hóa những lý luận về phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp. • Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại công ty CP may Phương Đông • Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty CP may Phương Đông 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu • Đối tượng nghiên cứu: Phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp • Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi không gian nghiên cứu: Công ty CP may Phương Đông Phạm vi thời gian: Nghiên cứu phân tích tình hình tài chính tại công ty CP may Phương Đông trong khoảng thời gian từ 2015 - 2017. 3. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu bao gồm : • Phương pháp tổng hợp, phân tích hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn. • Phương pháp khảo sát, đánh giá tài liệu, quan sát, kiểm chứng để nghiên cứu, tổng kết, phân tích làm nổi bật thực trạng các vấn đề nghiên cứu, xác định rõ những nguyên nhân làm cơ sở đề xuất những định hướng và giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty CP may Phương Đông • Phương pháp thống kê, so sánh: sử dụng các số liệu thống kê để phân tích, so sánh, tổng kết và rút ra các kết luận làm cơ sở đề xuất những định hướng và giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty CP may Phương Đông. • Phương pháp nghiên cứu định tính được tác giải luận văn sử dụng nhằm mô tả và phân tích đặc điểm về hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý của các DN sản xuất liên doanh với nước ngoài ở Việt Nam có ảnh hưởng đến hoạt động phân tích tình hình tài chính trên quan điểm của tác giả. Phương pháp định tính được thực hiện thông qua việc thu thập dữ liệu bằng chữ; từ đó tiếp cận đối tượng nghiên cứu nhằm tìm cách mô tả và phân tích đặc điểm của đối tượng nghiên cứu. Mục đích của phương pháp định tính là đưa ra những phán đoán về bản chất hoạt động phân tích tình hình tài chính tại Công ty CP may Phương Đông hiện nay; đồng thời thể hiện những logic của các nội dung, các chỉ tiêu, các phân hệ phân tích tình hình tài chính tại Công ty CP may Phương Đông trong hệ thống các sự kiện được xem xét.
653 |aPhân tích tình hình tài chính
653 |aCông ty Cổ phần May Phương Đông
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501937
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101390
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501937 Kho Luận văn 657 PH-H Luận văn 1
2 08101390 Kho Khoa Sau Đại học 657 PH-H Luận văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào