Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
657 NG-T
Hoàn thiện kế toán Doanh Thu, Chi phí và Kết Quả Kinh Doanh Tại Công ty CP Đầu Tư Quốc Tế Đại Tây Dương /
DDC 657
Tác giả CN Nguyễn, Thị Tuyết
Nhan đề Hoàn thiện kế toán Doanh Thu, Chi phí và Kết Quả Kinh Doanh Tại Công ty CP Đầu Tư Quốc Tế Đại Tây Dương / Nguyễn Thị Tuyết; NHDKH PGS.TS Phạm Thị Bích Chi
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 79 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt 1. Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán Doanh Thu, chi Phí và Kết Quả Kinh Doanh tại các doanh nghiệp thương mại; Đánh giá thực trạng kế toán Doanh Thu, chi Phí và Kết Quả Kinh Doanh Tại Công ty CP Đầu Tư Quốc Tế Đại Tây Dương; Đề xuất những giải pháp kế toán Doanh Thu, chi Phí và Kết Quả Kinh Doanh Tại Công ty CP Đầu Tư Quốc Tế Đại Tây Dương. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp so sánh, phương pháp kỹ thuật chủ yếu là so sánh, phương pháp phân tích chi tiết. 2. Kết quả nghiên cứu Luận văn đã hệ thống hoá được những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán Doanh Thu, chi Phí và Kết Quả Kinh Doanh tại các doanh nghiệp thương mại; Đánh giá được thực trạng kế toán Doanh Thu, chi Phí và Kết Quả Kinh Doanh Tại Công ty CP Đầu Tư Quốc Tế Đại Tây Dương; Đề xuất được những giải pháp kế toán Doanh Thu, chi Phí và Kết Quả Kinh Doanh Tại Công ty CP Đầu Tư Quốc Tế Đại Tây Dương. 3. Kết luận và khuyến nghị Luận văn đã đưa ra 02 giải pháp hoàn thiện cụ thể cho từng nội dung kế toán Doanh Thu, chi Phí và Kết Quả Kinh Doanh Tại Công ty CP Đầu Tư Quốc Tế Đại Tây Dương và các điều kiện để thực hiện giải pháp.
Từ khóa tự do Kế toán doanh thu
Từ khóa tự do chi phí và kết quả kinh doanh
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501933
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101386
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172897
0027
00422C14F37-F093-4D66-BE55-BA0B9F220429
005201905141228
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190514122913|zdtmkhue
082 |a657|bNG-T
100 |aNguyễn, Thị Tuyết
245 |aHoàn thiện kế toán Doanh Thu, Chi phí và Kết Quả Kinh Doanh Tại Công ty CP Đầu Tư Quốc Tế Đại Tây Dương / |cNguyễn Thị Tuyết; NHDKH PGS.TS Phạm Thị Bích Chi
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a79 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a1. Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán Doanh Thu, chi Phí và Kết Quả Kinh Doanh tại các doanh nghiệp thương mại; Đánh giá thực trạng kế toán Doanh Thu, chi Phí và Kết Quả Kinh Doanh Tại Công ty CP Đầu Tư Quốc Tế Đại Tây Dương; Đề xuất những giải pháp kế toán Doanh Thu, chi Phí và Kết Quả Kinh Doanh Tại Công ty CP Đầu Tư Quốc Tế Đại Tây Dương. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp so sánh, phương pháp kỹ thuật chủ yếu là so sánh, phương pháp phân tích chi tiết. 2. Kết quả nghiên cứu Luận văn đã hệ thống hoá được những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán Doanh Thu, chi Phí và Kết Quả Kinh Doanh tại các doanh nghiệp thương mại; Đánh giá được thực trạng kế toán Doanh Thu, chi Phí và Kết Quả Kinh Doanh Tại Công ty CP Đầu Tư Quốc Tế Đại Tây Dương; Đề xuất được những giải pháp kế toán Doanh Thu, chi Phí và Kết Quả Kinh Doanh Tại Công ty CP Đầu Tư Quốc Tế Đại Tây Dương. 3. Kết luận và khuyến nghị Luận văn đã đưa ra 02 giải pháp hoàn thiện cụ thể cho từng nội dung kế toán Doanh Thu, chi Phí và Kết Quả Kinh Doanh Tại Công ty CP Đầu Tư Quốc Tế Đại Tây Dương và các điều kiện để thực hiện giải pháp.
653 |aKế toán doanh thu
653 |achi phí và kết quả kinh doanh
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501933
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101386
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501933 Kho Luận văn 657 NG-T Luận văn 1
2 08101386 Kho Khoa Sau Đại học 657 NG-T Luận văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào