Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 HU-L
Pháp luật về đăng ký biến động quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính qua thực tiễn quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội /
DDC 343.67
Tác giả CN Hứa, Thị Xuân Liên
Nhan đề Pháp luật về đăng ký biến động quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính qua thực tiễn quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội / Hứa Thị Xuân Liên; NHDKH TS Bùi Đức Hiển
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 84 tr. : Đĩa CD ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt - Mục đích và phương pháp nghiên cứu : Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh,phương pháp thống kê, phương pháp bình luận, phương pháp diễn giải… để làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn thực hiện đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền với đất và hệ thống hồ sơ địa chính trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. - Kết quả nghiên cứu : Các kết quả của luận văn có thể sử dụng để tập huấn cho các cán bộ, công chức địa chính nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của mình. Từ đó giúp cho việc xử lý các vụ việc liên quan đến pháp luật về quản lý đất đai, về giải phóng mặt bằng, tranh chấp tài sài sản được chặt chẽ, mang tính hệ thống. - Kết luận : Qua nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác đăng kí biến động quyền sử dụng đất, học viên đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này gồm: Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, bổ sung và bồi dưỡng cán bộ cấp Phòng và cấp phường về nghiệp vụ quản lý đất đai; hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính, từng bước đưa công nghệ vào hỗ trợ con người. Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật đất đai, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất...
Từ khóa tự do Nhà ở
Từ khóa tự do Tài sản
Từ khóa tự do Hồ sơ địa chính
Từ khóa tự do Quận Đống Đa
Từ khóa tự do Đăng ký biến động quyển sử dụng đất
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101052
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103196
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172563
0027
0042522293D-ACC4-4B8F-8FB2-677955C782C5
005201908010958
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190801095903|bdtmkhue|y20190411111656|zdtmkhue
082 |a343.67|bHU-L
100 |aHứa, Thị Xuân Liên
245 |aPháp luật về đăng ký biến động quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính qua thực tiễn quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội / |cHứa Thị Xuân Liên; NHDKH TS Bùi Đức Hiển
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a84 tr. : |bĐĩa CD ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a- Mục đích và phương pháp nghiên cứu : Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh,phương pháp thống kê, phương pháp bình luận, phương pháp diễn giải… để làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn thực hiện đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền với đất và hệ thống hồ sơ địa chính trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. - Kết quả nghiên cứu : Các kết quả của luận văn có thể sử dụng để tập huấn cho các cán bộ, công chức địa chính nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của mình. Từ đó giúp cho việc xử lý các vụ việc liên quan đến pháp luật về quản lý đất đai, về giải phóng mặt bằng, tranh chấp tài sài sản được chặt chẽ, mang tính hệ thống. - Kết luận : Qua nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác đăng kí biến động quyền sử dụng đất, học viên đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này gồm: Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, bổ sung và bồi dưỡng cán bộ cấp Phòng và cấp phường về nghiệp vụ quản lý đất đai; hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính, từng bước đưa công nghệ vào hỗ trợ con người. Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật đất đai, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất...
653 |aNhà ở
653 |aTài sản
653 |aHồ sơ địa chính
653 |aQuận Đống Đa
653 |aĐăng ký biến động quyển sử dụng đất
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101052
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103196
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/huathixuanlien/huathixuanlien_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103196 Kho Khoa Luật 343.67 HU-L Luận văn 1
2 08101052 Kho Luận văn 343.67 HU-L Luận văn 2
  1 of 1