Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 PH-H
Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội /
DDC 343.67
Tác giả CN Phạm, Hồng Hải
Nhan đề Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội / Phạm Hồng Hải; NHDKH TS Nguyễn Văn Tuyến
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 64 tr. : Đĩa CD ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt 1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu - Mục đích: Vận dụng lý luận về ngân sách nhà nước nói chung và lý thuyết về thu, chi ngân sách nhà nước nói riêng để phân tích, đánh giá thực trạng công tác thu, chi ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn quận Đống Đa thành phố Hà Nội, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu, chi ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. - Phương pháp nghiên cứu: Luận văn được triển khai thực hiện dựa trên cơ sở áp dụng các phương pháp nghiên cứu phổ biến sau đây: - Phương pháp diễn dịch, quy nạp, phân tích, tổng hợp và khái quát hóa được sử dụng để nghiên cứu các vấn đề lý luận về thu chi ngân sách nhà nước và pháp luật về thu chi ngân sách nhà nước; - Phương pháp phân tích, so sánh, đối chiếu, phỏng vấn chuyên gia, điều tra khảo sát, thống kê… được áp dụng để nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về quản lý thu chi ngân sách nhà nước nói chung và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước nói riêng trên địa bàn thành phố Hà Nội 2. Kết quả nghiên cứu Phần mở đầu: Giới thiệu sơ lược, khái quát về đề tài, tính cấp thiết lựa chọn đề tài; mục đích, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài... Chương 1: Những vấn đề lý luận về ngân sách nhà nước và quản lý ngân sách nhà nước cấp xã. Chương 2: Cơ sở pháp lý của việc quản lý ngân sách nhà nước cấp xã và thực tiễn thực hiện trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 3. Kết luận Hoàn thiện pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước và nâng cao tính hiệu quả trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước cấp xã hiện nay đã và đang là một yêu cầu cấp thiết và có tính khách quan. Đây là một hoạt động quản lý có liên quan đến mọi cấp, mọi ngành, mọi lĩnh vực, do vậy cần phải được quan tâm đúng mức. Việc kiến nghị các giải pháp hoàn thiện pháp luật là một phần trong kết quả nghiên cứu của đề tài luận văn. Các đề xuất, kiến nghị về giải pháp hoàn thiện pháp luật cần được phân tích, luận giải một cách thỏa đáng, sâu sắc để làm cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước nói chung và quản lý ngân sách nhà nước cấp xã nói riêng.
Từ khóa tự do Pháp luật Việt Nam
Từ khóa tự do Thành phố Hà Nội
Từ khóa tự do Quận Đống Đa
Từ khóa tự do Ngân sách Nhà nước cấp xã
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101051
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103195
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172562
0027
0043E62C698-E4C6-4802-A1B5-5DA18BD77A8D
005201908191536
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190819153604|bdtmkhue|y20190411110235|zdtmkhue
082 |a343.67|bPH-H
100 |aPhạm, Hồng Hải
245 |aQuản lý ngân sách nhà nước cấp xã theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội / |cPhạm Hồng Hải; NHDKH TS Nguyễn Văn Tuyến
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a64 tr. : |bĐĩa CD ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu - Mục đích: Vận dụng lý luận về ngân sách nhà nước nói chung và lý thuyết về thu, chi ngân sách nhà nước nói riêng để phân tích, đánh giá thực trạng công tác thu, chi ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn quận Đống Đa thành phố Hà Nội, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu, chi ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. - Phương pháp nghiên cứu: Luận văn được triển khai thực hiện dựa trên cơ sở áp dụng các phương pháp nghiên cứu phổ biến sau đây: - Phương pháp diễn dịch, quy nạp, phân tích, tổng hợp và khái quát hóa được sử dụng để nghiên cứu các vấn đề lý luận về thu chi ngân sách nhà nước và pháp luật về thu chi ngân sách nhà nước; - Phương pháp phân tích, so sánh, đối chiếu, phỏng vấn chuyên gia, điều tra khảo sát, thống kê… được áp dụng để nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về quản lý thu chi ngân sách nhà nước nói chung và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước nói riêng trên địa bàn thành phố Hà Nội 2. Kết quả nghiên cứu Phần mở đầu: Giới thiệu sơ lược, khái quát về đề tài, tính cấp thiết lựa chọn đề tài; mục đích, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài... Chương 1: Những vấn đề lý luận về ngân sách nhà nước và quản lý ngân sách nhà nước cấp xã. Chương 2: Cơ sở pháp lý của việc quản lý ngân sách nhà nước cấp xã và thực tiễn thực hiện trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 3. Kết luận Hoàn thiện pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước và nâng cao tính hiệu quả trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước cấp xã hiện nay đã và đang là một yêu cầu cấp thiết và có tính khách quan. Đây là một hoạt động quản lý có liên quan đến mọi cấp, mọi ngành, mọi lĩnh vực, do vậy cần phải được quan tâm đúng mức. Việc kiến nghị các giải pháp hoàn thiện pháp luật là một phần trong kết quả nghiên cứu của đề tài luận văn. Các đề xuất, kiến nghị về giải pháp hoàn thiện pháp luật cần được phân tích, luận giải một cách thỏa đáng, sâu sắc để làm cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước nói chung và quản lý ngân sách nhà nước cấp xã nói riêng.
653 |aPháp luật Việt Nam
653 |aThành phố Hà Nội
653 |aQuận Đống Đa
653 |aNgân sách Nhà nước cấp xã
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101051
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103195
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/phamhonghai/phamhonghai_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103195 Kho Khoa Luật 343.67 PH-H Luận văn 1
2 08101051 Kho Luận văn 343.67 PH-H Luận văn 2
  1 of 1