Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 TR-Y
Cầm cố các giấy tờ có giá tại các tổ chức tín dụng /
DDC 343.67
Tác giả CN Trần, Thị Hải Yến
Nhan đề Cầm cố các giấy tờ có giá tại các tổ chức tín dụng / Trần Thị Hải Yến; NHDKH TS Nguyễn Trí Tuệ
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 78 tr. : Đĩa CD ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt uận văn là nhằm nghiên cứu một cách có hệ thống một số vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng giấy tờ có giá tại tổ chức tín dụng. Đồng thời, làm rõ những vấn đề lý luận của pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng giấy tờ có giá tại tổ chức tín dụng như: khái niệm, đặc điểm, phân loại giấy tờ có giá với tư cách là một tài sản bảo đảm; khái niệm, đặc điểm, phân loại, vai trò của bảo đảm tiền vay bằng giấy tờ có giá; nội dung pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng giấy tờ có giá. Trên cơ sở phân tích những mặt tích cực và hạn chế, luận văn đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này trên thực tiễn. Luận văn được sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: Lịch sử - lôgíc, phân tích - tổng hợp, điều tra, khảo sát, thống kê, so sánh và tổng kết thực tiễn. Thông qua luận văn sẽ góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật Việt Nam về bảo đảm tiền vay bằng giấy tờ có giá tại tổ chức tín dụng ở Việt Nam. Luận văn góp phần đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về cầm cố giấy tờ có giá tại tổ chức tín dụng ở Việt Nam. Qua đó, làm nổi bật các đặc trưng của cầm cố giấy tờ có giá tại tổ chức tín dụng so với các biện pháp bảo đảm dân sự khác và so với các biện pháp bảo đảm tiền vay khác. Đồng thời, nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật về vấn đề này, để phát hiện các tồn tại, bất cập và kiến nghị phương hướng khắc phục, hoàn thiện.
Từ khóa tự do Tổ chức tín dụng
Từ khóa tự do Cầm cố giấy tờ
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101048
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103192
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172559
0027
00451B617E5-1B0D-41D4-A2FA-4D97606E5625
005201908241617
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190824161725|bdtmkhue|y20190411094410|zdtmkhue
082 |a343.67|bTR-Y
100 |aTrần, Thị Hải Yến
245 |aCầm cố các giấy tờ có giá tại các tổ chức tín dụng / |cTrần Thị Hải Yến; NHDKH TS Nguyễn Trí Tuệ
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a78 tr. : |bĐĩa CD ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |auận văn là nhằm nghiên cứu một cách có hệ thống một số vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng giấy tờ có giá tại tổ chức tín dụng. Đồng thời, làm rõ những vấn đề lý luận của pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng giấy tờ có giá tại tổ chức tín dụng như: khái niệm, đặc điểm, phân loại giấy tờ có giá với tư cách là một tài sản bảo đảm; khái niệm, đặc điểm, phân loại, vai trò của bảo đảm tiền vay bằng giấy tờ có giá; nội dung pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng giấy tờ có giá. Trên cơ sở phân tích những mặt tích cực và hạn chế, luận văn đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này trên thực tiễn. Luận văn được sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: Lịch sử - lôgíc, phân tích - tổng hợp, điều tra, khảo sát, thống kê, so sánh và tổng kết thực tiễn. Thông qua luận văn sẽ góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật Việt Nam về bảo đảm tiền vay bằng giấy tờ có giá tại tổ chức tín dụng ở Việt Nam. Luận văn góp phần đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về cầm cố giấy tờ có giá tại tổ chức tín dụng ở Việt Nam. Qua đó, làm nổi bật các đặc trưng của cầm cố giấy tờ có giá tại tổ chức tín dụng so với các biện pháp bảo đảm dân sự khác và so với các biện pháp bảo đảm tiền vay khác. Đồng thời, nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật về vấn đề này, để phát hiện các tồn tại, bất cập và kiến nghị phương hướng khắc phục, hoàn thiện.
653 |aTổ chức tín dụng
653 |aCầm cố giấy tờ
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101048
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103192
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/tranthihaiyen/tranthihaiyen_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103192 Kho Khoa Luật 343.67 TR-Y Luận văn 1
2 08101048 Kho Luận văn 343.67 TR-Y Luận văn 2
  1 of 1