Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 VU-H
Bảo lãnh ngân hàng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn /
DDC 343.67
Tác giả CN Vũ, Việt Hoàng
Nhan đề Bảo lãnh ngân hàng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Vũ Việt Hoàng; NHDKH PGS.TS Phạm Văn Tuyết
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại Học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 76 tr. : Đĩa CD ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Bằng các phương pháp luận phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành để đưa ra những đóng góp, đề xuất vào việc phát triển lý luận và hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh ngân hàng; thực trạng về bảo lãnh ngân hàng, kiến nghị hoàn thiện và đưa ra các biện pháp hạn chế rủi ro. Bên cạnh đó còn sử dụng phương pháp, tổng hợp, khái quát hóa, so sánh pháp luật, luận văn đã làm sáng tỏ về cơ sở lý luận, đặc điểm, hình thức, thực trạng, đánh giá các quy định và các biện pháp kiến nghị hoàn thiện hạn chế rủi ro trong bảo lãnh ngân hàng. Luận văn đã nêu ra được các hình thức chủ yếu trong bảo lãnh ngân hàng, từ đó phân tích cụ thể từng hình thức bảo lãnh ngân hàng, đưa ra những quan điểm, nhận định để hiểu rõ đặc điểm tính chất của từng loại hợp đồng bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tín dụng. Tìm hiểu thực trạng của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng (mặt tích cực, tiến bộ và mặt hạn chế) qua đó đưa ra các giải pháp tăng cường hạn chế rủi ro trong hoạt động bảo lãnh ngân hàng, đồng thời xác định những bất cập, còn thiếu sót của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng và đưa ra các kiến nghị cụ thể trong việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng.
Từ khóa tự do Luật kinh tế
Từ khóa tự do lý luận và thực tiễn trong bảo lãnh ngân hàng hiện nay
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101043
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103187
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172554
0027
00414FA67D0-79F3-4586-B726-2482B5C1B3CB
005201908231559
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190823155918|bdtmkhue|y20190409142802|zdtmkhue
082 |a343.67|bVU-H
100 |aVũ, Việt Hoàng
245 |aBảo lãnh ngân hàng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn / |cVũ Việt Hoàng; NHDKH PGS.TS Phạm Văn Tuyết
260 |aH. : |bTrường Đại Học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a76 tr. : |bĐĩa CD ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aBằng các phương pháp luận phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành để đưa ra những đóng góp, đề xuất vào việc phát triển lý luận và hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh ngân hàng; thực trạng về bảo lãnh ngân hàng, kiến nghị hoàn thiện và đưa ra các biện pháp hạn chế rủi ro. Bên cạnh đó còn sử dụng phương pháp, tổng hợp, khái quát hóa, so sánh pháp luật, luận văn đã làm sáng tỏ về cơ sở lý luận, đặc điểm, hình thức, thực trạng, đánh giá các quy định và các biện pháp kiến nghị hoàn thiện hạn chế rủi ro trong bảo lãnh ngân hàng. Luận văn đã nêu ra được các hình thức chủ yếu trong bảo lãnh ngân hàng, từ đó phân tích cụ thể từng hình thức bảo lãnh ngân hàng, đưa ra những quan điểm, nhận định để hiểu rõ đặc điểm tính chất của từng loại hợp đồng bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tín dụng. Tìm hiểu thực trạng của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng (mặt tích cực, tiến bộ và mặt hạn chế) qua đó đưa ra các giải pháp tăng cường hạn chế rủi ro trong hoạt động bảo lãnh ngân hàng, đồng thời xác định những bất cập, còn thiếu sót của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng và đưa ra các kiến nghị cụ thể trong việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng.
653 |aLuật kinh tế
653 |alý luận và thực tiễn trong bảo lãnh ngân hàng hiện nay
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101043
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103187
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/vuviethoang/vuviethoang_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103187 Kho Khoa Luật 343.67 VU-H Luận văn 1
2 08101043 Kho Luận văn 343.67 VU-H Luận văn 2
  1 of 1