Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 NG-H
Pháp luật việc làm, giải quyết việc làm từ thực tiễn tỉnh Thái Bình /
DDC 343.67
Tác giả CN Ngô, Chính Hữu
Nhan đề Pháp luật việc làm, giải quyết việc làm từ thực tiễn tỉnh Thái Bình / Ngô Chính Hữu; NHDKH PGS.TS Đào Thị Hằng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại Học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 74 tr. : Đĩa CD ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt 1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu 1.1 Mục đích nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về việc làm tại tỉnh Thái Bình. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế của pháp luật hiện hành để đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật trong điều kiện thực tế hiện nay. 1.2 Phương pháp nghiên cứu Luận văn dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin với phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để nghiên cứu về pháp luật việc làm trong mối quan hệ với các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội khác. Ngoài ra, luận văn còn áp dụng một số phương pháp nghiên cứu khác như: phương pháp khảo cứu tài liệu và kế thừa những kết quả nghiên cứu đã có, phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích, so sánh, suy luận logic trong quá trình nghiên cứu và trình bày vấn đề. 2. Kết quả nghiên cứu Luận văn đã góp phần làm rõ và hoàn thiện những vấn đề về lý luận về pháp luật việc làm, giải quyết việc làm từ thực tiễn tỉnh Thái Bình. Trên cơ sở nhận diên thực tiễn và thực hiện pháp luật về việc làm. Đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về việc làm và giải quyết việc làm tại tỉnh Thái Bình. Nội dung luận văn là tư liệu tham khảo đối với các cơ quan chuyên môn trong việc nghiên cứu nhằm hoàn thiện pháp luật; làm tài liệu tham khảo trong việc nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo luật học.
Từ khóa tự do Việc làm
Từ khóa tự do pháp luật về việc làm và giải quyết việc làm từ thực tiễn tỉnh Thái Bình.
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101042
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103186
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172553
0027
004AE21C848-1072-443E-9E67-7389F80A04DE
005201908130927
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190813092747|bdtmkhue|y20190409141913|zdtmkhue
082 |a343.67|bNG-H
100 |aNgô, Chính Hữu
245 |aPháp luật việc làm, giải quyết việc làm từ thực tiễn tỉnh Thái Bình / |cNgô Chính Hữu; NHDKH PGS.TS Đào Thị Hằng
260 |aH. : |bTrường Đại Học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a74 tr. : |bĐĩa CD ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu 1.1 Mục đích nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về việc làm tại tỉnh Thái Bình. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế của pháp luật hiện hành để đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật trong điều kiện thực tế hiện nay. 1.2 Phương pháp nghiên cứu Luận văn dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin với phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để nghiên cứu về pháp luật việc làm trong mối quan hệ với các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội khác. Ngoài ra, luận văn còn áp dụng một số phương pháp nghiên cứu khác như: phương pháp khảo cứu tài liệu và kế thừa những kết quả nghiên cứu đã có, phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích, so sánh, suy luận logic trong quá trình nghiên cứu và trình bày vấn đề. 2. Kết quả nghiên cứu Luận văn đã góp phần làm rõ và hoàn thiện những vấn đề về lý luận về pháp luật việc làm, giải quyết việc làm từ thực tiễn tỉnh Thái Bình. Trên cơ sở nhận diên thực tiễn và thực hiện pháp luật về việc làm. Đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về việc làm và giải quyết việc làm tại tỉnh Thái Bình. Nội dung luận văn là tư liệu tham khảo đối với các cơ quan chuyên môn trong việc nghiên cứu nhằm hoàn thiện pháp luật; làm tài liệu tham khảo trong việc nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo luật học.
653 |aViệc làm
653 |apháp luật về việc làm và giải quyết việc làm từ thực tiễn tỉnh Thái Bình.
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101042
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103186
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/ngochinhhuu/ngochinhhuu_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103186 Kho Khoa Luật 343.67 NG-H Luận văn 1
2 08101042 Kho Luận văn 343.67 NG-H Luận văn 2
  1 of 1