Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 LE-V
Những vấn đề pháp lý về hợp đồng cho thuê tài chính ở Việt Nam. /
DDC 343.67
Tác giả CN Lê, Quang Việt
Nhan đề Những vấn đề pháp lý về hợp đồng cho thuê tài chính ở Việt Nam. / Lê Quang Việt, NHDKH TS Nguyễn Kiều Giang
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại Học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 76 tr. : Đĩa CD ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Mục đích của luận văn là làm rõ những vấn đề lý luận về cho thuê tài chính, tìm hiểu thực trạng pháp luật về Hợp đồng CTTC ở Việt Nam, qua đó đề ra những định hướng hoàn thiện pháp luật về Hợp đồng CTTC, góp phần hoàn thiện khung pháp luật về hoạt động CTTC ở Việt Nam. Bằng các phương pháp nghiên cứu truyền thống, có độ tin cậy như phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, so sánh, khảo sát thực tiễn-xã hội học kiểm chứng để giải quyết một số để giải quyết một số nhiệm vụ đặt ra trong quá trình nghiên cứu, để giải thích, đánh giá và kết luận về một số vấn đề cụ thể của pháp luật về Hợp đồng CTTC. Luận văn làm rõ cơ sở lý luận của việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật về hợp đồng CTTC. Luận văn nêu rõ các điều kiện khai thác quyền hưởng dụng và chuyển dịch sở hữu đối với tài sản thuê. Bằng lý luận điều chỉnh pháp luật về hợp đồng CTTC, Luận văn dẫn chiếu tới pháp luật thực định điều chỉnh quan hệ hợp đồng CTTC, cho thuê vận hành... ở nước ta hiện nay, Luận văn đánh giá khái quát những kết quả áp dụng hợp đồng CTTC đạt được và hạn chế, bất cập của pháp luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng trước nhu cầu xây dựng và hoàn thiện những vấn đề pháp lý về hợp đồng CTTC. Kết quả nghiên cứu của Luận văn đưa ra những định hướng cơ bản để tiếp tục hoàn thiện pháp luật về hợp đồng CTTC ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, Luận văn đưa ra những giải pháp hoàn thiện những vấn đề pháp lý về hợp đồng CTTC (cho thuê tài chính, cho thuê vận hành,...) và đưa một số kiến nghị, đề xuất cụ thể cho việc sửa đổi những hạn chế, bất cập gây khó khăn trong quá trình thực hiện hợp đồng, bổ sung những tình huống mới, những quan hệ sẽ hình thành trong tương lai để từ đó tiếp tục hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hợp đồng này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Hợp đồng
Từ khóa tự do Pháp lý
Từ khóa tự do Cho thuê tài chính
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101041
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103185
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172552
0027
00482C647AE-3797-4D02-B630-59FE9C49BBA0
005201908051133
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190805113327|bdtmkhue|y20190409141443|zdtmkhue
082 |a343.67|bLE-V
100 |aLê, Quang Việt
245 |aNhững vấn đề pháp lý về hợp đồng cho thuê tài chính ở Việt Nam. / |cLê Quang Việt, NHDKH TS Nguyễn Kiều Giang
260 |aH. : |bTrường Đại Học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a76 tr. : |bĐĩa CD ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aMục đích của luận văn là làm rõ những vấn đề lý luận về cho thuê tài chính, tìm hiểu thực trạng pháp luật về Hợp đồng CTTC ở Việt Nam, qua đó đề ra những định hướng hoàn thiện pháp luật về Hợp đồng CTTC, góp phần hoàn thiện khung pháp luật về hoạt động CTTC ở Việt Nam. Bằng các phương pháp nghiên cứu truyền thống, có độ tin cậy như phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, so sánh, khảo sát thực tiễn-xã hội học kiểm chứng để giải quyết một số để giải quyết một số nhiệm vụ đặt ra trong quá trình nghiên cứu, để giải thích, đánh giá và kết luận về một số vấn đề cụ thể của pháp luật về Hợp đồng CTTC. Luận văn làm rõ cơ sở lý luận của việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật về hợp đồng CTTC. Luận văn nêu rõ các điều kiện khai thác quyền hưởng dụng và chuyển dịch sở hữu đối với tài sản thuê. Bằng lý luận điều chỉnh pháp luật về hợp đồng CTTC, Luận văn dẫn chiếu tới pháp luật thực định điều chỉnh quan hệ hợp đồng CTTC, cho thuê vận hành... ở nước ta hiện nay, Luận văn đánh giá khái quát những kết quả áp dụng hợp đồng CTTC đạt được và hạn chế, bất cập của pháp luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng trước nhu cầu xây dựng và hoàn thiện những vấn đề pháp lý về hợp đồng CTTC. Kết quả nghiên cứu của Luận văn đưa ra những định hướng cơ bản để tiếp tục hoàn thiện pháp luật về hợp đồng CTTC ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, Luận văn đưa ra những giải pháp hoàn thiện những vấn đề pháp lý về hợp đồng CTTC (cho thuê tài chính, cho thuê vận hành,...) và đưa một số kiến nghị, đề xuất cụ thể cho việc sửa đổi những hạn chế, bất cập gây khó khăn trong quá trình thực hiện hợp đồng, bổ sung những tình huống mới, những quan hệ sẽ hình thành trong tương lai để từ đó tiếp tục hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hợp đồng này.
653 |aViệt Nam
653 |aHợp đồng
653 |aPháp lý
653 |aCho thuê tài chính
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101041
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103185
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/lequangviet/lequangviet_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103185 Kho Khoa Luật 343.67 LE-V Luận văn 1
2 08101041 Kho Luận văn 343.67 LE-V Luận văn 2
  1 of 1