Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 NG-M
Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai từ thực tiễn Tòa án nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh /
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Tuyết Mai
Nhan đề Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai từ thực tiễn Tòa án nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh / Nguyễn Tuyết Mai, NHDKH TS Nguyễn Như Quỳnh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại Học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 96 tr. : Đĩa CD ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu các quy định của pháp luật thực định về tranh chấp đất đai (TCĐĐ) và giải quyết TCĐĐ ở cả khía cạnh Luật nội dung và Luật tố tụng; tìm hiểu thực tiễn giải quyết TCĐĐ theo thủ tục tố tụng tại Tòa án để nhận diện rõ nét những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn giải quyết các TCĐĐ. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp góp phần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về giải quyết TCĐĐ và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này tại TAND huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, phương pháp phân tích, phương pháp bình luận, phương pháp đánh giá, phương pháp tổng hợp. phương pháp diễn giải, phương pháp quy nạp. Kết quả nghiên cứu: Qua việc xem xét, đánh giá thực tiễn giải quyết một số vụ TCĐĐ đã chỉ ra những hạn chế, vướng mắc cần phải được được khắc phục, sửa chữa, những hạn chế, vướng mắc xuất phát từ cả những nguyên nhân chủ quan và khách quan nhằm nâng cao hiệu quả của việc giải quyết các TCĐĐ tại TAND trong giai đoạn đổi mới của đất nước ta hiện nay đối với ngành TAND nói chung và TAND huyện Quế Võ nói riêng. Kết luận và kiến nghị: Để góp phần hoàn thiện pháp luật về đất đai nói chung và pháp luật về giải quyết TCĐĐ nói riêng, tác giả đưa ra một số kiến nghị như sau: - Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Thứ nhất, xác lập cơ chế pháp lý nhằm kiểm soát có hiệu quả việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai của Nhà nước. Thứ hai, bổ sung các quy định nhằm thế chế hóa nội dung của LĐĐ năm 2013 về cơ chế tham vấn ý kiến của người dân đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thứ ba, tiếp tục nghiên cứu bổ sung các quy định về quyền của NSDĐ theo hướng: Cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận chuyển QSDĐ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Cho phép NSDĐ được thế chấp QSDĐ để vay vốn tại các ngân hàng nước ngoài. - Ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật TT dân sự năm 2015 Thứ nhất, để giải quyết hiện tượng chồng chéo vướng mắc khi xác định thẩm quyền theo lãnh thổ hay thẩm quyền theo vụ việc. Thứ hai, để áp dụng thẩm quyền của Toà án theo lãnh thổ đối với các tranh chấp thừa kế nhà đất hoặc QSDĐ thống nhất. Thứ ba, có sự phân biệt những loại TCĐĐ nào không tính thời hiệu và loại nào tính thời hiệu. - Phân định thẩm quyền giải quyết TCĐĐ theo hai tiêu chí: Tính pháp lý của việc sử dụng đất: nếu đương sự có giấy tờ về QSDĐ thì vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án; nếu đương sự không có giấy tờ về QSDĐ mà lựa chọn việc yêu cầu giải quyết tranh chấp tại UBND thì vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND; Tính sở hữu tài sản tranh chấp: Trong đó, nếu tài sản (thuộc sở hữu tư nhân) gắn liền với đất tranh chấp thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.
Từ khóa tự do tranh chấp đất đai
Từ khóa tự do đất đai của tòa án nhân dân
Từ khóa tự do thực tiễn giải quyết
Từ khóa tự do Tòa án nhân dân huyện Quế Võ
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101040
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103184
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172551
0027
00446574F57-D68C-4BE7-8AEC-2B3651EEC87C
005201908241506
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190824150644|bdtmkhue|y20190409140514|zdtmkhue
082 |a343.67|bNG-M
100 |aNguyễn, Tuyết Mai
245 |aPháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai từ thực tiễn Tòa án nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh / |cNguyễn Tuyết Mai, NHDKH TS Nguyễn Như Quỳnh
260 |aH. : |bTrường Đại Học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a96 tr. : |bĐĩa CD ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu các quy định của pháp luật thực định về tranh chấp đất đai (TCĐĐ) và giải quyết TCĐĐ ở cả khía cạnh Luật nội dung và Luật tố tụng; tìm hiểu thực tiễn giải quyết TCĐĐ theo thủ tục tố tụng tại Tòa án để nhận diện rõ nét những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn giải quyết các TCĐĐ. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp góp phần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về giải quyết TCĐĐ và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này tại TAND huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, phương pháp phân tích, phương pháp bình luận, phương pháp đánh giá, phương pháp tổng hợp. phương pháp diễn giải, phương pháp quy nạp. Kết quả nghiên cứu: Qua việc xem xét, đánh giá thực tiễn giải quyết một số vụ TCĐĐ đã chỉ ra những hạn chế, vướng mắc cần phải được được khắc phục, sửa chữa, những hạn chế, vướng mắc xuất phát từ cả những nguyên nhân chủ quan và khách quan nhằm nâng cao hiệu quả của việc giải quyết các TCĐĐ tại TAND trong giai đoạn đổi mới của đất nước ta hiện nay đối với ngành TAND nói chung và TAND huyện Quế Võ nói riêng. Kết luận và kiến nghị: Để góp phần hoàn thiện pháp luật về đất đai nói chung và pháp luật về giải quyết TCĐĐ nói riêng, tác giả đưa ra một số kiến nghị như sau: - Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Thứ nhất, xác lập cơ chế pháp lý nhằm kiểm soát có hiệu quả việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai của Nhà nước. Thứ hai, bổ sung các quy định nhằm thế chế hóa nội dung của LĐĐ năm 2013 về cơ chế tham vấn ý kiến của người dân đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thứ ba, tiếp tục nghiên cứu bổ sung các quy định về quyền của NSDĐ theo hướng: Cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận chuyển QSDĐ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Cho phép NSDĐ được thế chấp QSDĐ để vay vốn tại các ngân hàng nước ngoài. - Ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật TT dân sự năm 2015 Thứ nhất, để giải quyết hiện tượng chồng chéo vướng mắc khi xác định thẩm quyền theo lãnh thổ hay thẩm quyền theo vụ việc. Thứ hai, để áp dụng thẩm quyền của Toà án theo lãnh thổ đối với các tranh chấp thừa kế nhà đất hoặc QSDĐ thống nhất. Thứ ba, có sự phân biệt những loại TCĐĐ nào không tính thời hiệu và loại nào tính thời hiệu. - Phân định thẩm quyền giải quyết TCĐĐ theo hai tiêu chí: Tính pháp lý của việc sử dụng đất: nếu đương sự có giấy tờ về QSDĐ thì vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án; nếu đương sự không có giấy tờ về QSDĐ mà lựa chọn việc yêu cầu giải quyết tranh chấp tại UBND thì vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND; Tính sở hữu tài sản tranh chấp: Trong đó, nếu tài sản (thuộc sở hữu tư nhân) gắn liền với đất tranh chấp thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.
653 |atranh chấp đất đai
653 |ađất đai của tòa án nhân dân
653 |athực tiễn giải quyết
653 |aTòa án nhân dân huyện Quế Võ
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101040
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103184
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/nguyentuyetmai/nguyentuyetmai_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103184 Kho Khoa Luật 343.67 NG-M Luận văn 1
2 08101040 Kho Luận văn 343.67 NG-M Luận văn 2
  1 of 1