Luận văn
343.67 TR-V
Pháp luật về cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ thực tiễn quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. /
DDC 343.67
Tác giả CN Trần, Thùy Vân
Nhan đề Pháp luật về cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ thực tiễn quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. / Trần Thùy Vân; NHDKH PGS.TS Nguyễn Thị Nga
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại Học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 100 tr. : Đĩa CD ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt 1.Về lý do chọn đề tài Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một công cụ rất quan trọng trong quản lý nhà nước về đất đai, vừa là phương tiện để người sử dụng đất thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Để quản lý đất đai, ngay sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Hiến pháp năm 1980 quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý” và Hiến pháp 1992 tiếp tục khẳng định quan điểm này. Trên cơ sở Hiến pháp, Luật Đất đai năm 1998 đã ra đời, trong đó đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính được coi là một nội dung then chốt trong các nội dung quản lý nhà nước về đất đai. Vị trí quan trọng này vẫn được khẳng định trong Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013 và hàng loạt các văn bản khác của Chính phủ, của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hiện nay công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Quận Hồng Bàng - thành phố Hải Phòng vẫn còn nhiều bất cập, dẫn đến tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, đặc biệt là đất ở, gây khó khăn cho quá trình quản lý đất đai và gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất. Xuất phát từ thực tế, em lựa chọn đề tài : “Pháp luật về cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ thực tiễn quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng” làm đề tài nghiên cứu.   2. Để thực hiện luận văn này, em chia luận văn thành 03 chương cơ bản: Chương 1 của luận văn đã làm rõ một số vấn đề lý luận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cũng như pháp luật điều chỉnh hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại chương 2: Dựa trên những đặc điểm về điều kiện tư nhiên, kinh tế, xã hội của quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng có liên quan đến hoạt động GCNQSD đất ở cho cá nhân, hộ gia đình. Có thể thấy công tác cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà nói chung cấp GCNQSD đất ở cho cá nhân, hộ gia đình nói riêng trên địa bàn đã đạt được những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, công tác này còn bộc lộ một số hạn chế nhất định: vướng mắc khi thực hiện công tác kiểm tra xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng nhà đất, tình trạng tranh chấp của UBND cấp phường về điều kiện cấp GCNQSD đất, QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất; về thủ tục cấp GCNQSD đất, QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất vướng mắc vấn đề bản vẽ sơ đồ đất ở - nhà ở; vướng mắc vấn đề thủ tục "một cửa liên thông". Nguyên nhân của những hạn chế đã được đề cập cụ thể trong luận văn. Tại Chương 3 của luận văn, Từ kết quả nghiên cứu trên, luận văn đã kiến nghị một số giải pháp sau: - Hoàn thiện hơn nữa các quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; - Kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước về đấtđai; - Đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và hệ thống thông tin địachính; - Xử lý nghiêm minh những vi phạm trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; - Tăng cường tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức người dân.
Từ khóa tự do Thành phố Hải Phòng
Từ khóa tự do Quyền sở hữu nhà ở
Từ khóa tự do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở
Từ khóa tự do Quận Hồng Bàng
Từ khóa tự do Tài sản gắn liền với đất
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101039
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103183
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172550
0027
00443B7DFC8-BAEF-4B11-A9CE-F7FE09C0855F
005201908211004
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190821100423|bdtmkhue|y20190409112429|zdtmkhue
082 |a343.67|bTR-V
100 |aTrần, Thùy Vân
245 |aPháp luật về cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ thực tiễn quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. / |cTrần Thùy Vân; NHDKH PGS.TS Nguyễn Thị Nga
260 |aH. : |bTrường Đại Học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a100 tr. : |bĐĩa CD ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a1.Về lý do chọn đề tài Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một công cụ rất quan trọng trong quản lý nhà nước về đất đai, vừa là phương tiện để người sử dụng đất thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Để quản lý đất đai, ngay sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Hiến pháp năm 1980 quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý” và Hiến pháp 1992 tiếp tục khẳng định quan điểm này. Trên cơ sở Hiến pháp, Luật Đất đai năm 1998 đã ra đời, trong đó đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính được coi là một nội dung then chốt trong các nội dung quản lý nhà nước về đất đai. Vị trí quan trọng này vẫn được khẳng định trong Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013 và hàng loạt các văn bản khác của Chính phủ, của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hiện nay công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Quận Hồng Bàng - thành phố Hải Phòng vẫn còn nhiều bất cập, dẫn đến tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, đặc biệt là đất ở, gây khó khăn cho quá trình quản lý đất đai và gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất. Xuất phát từ thực tế, em lựa chọn đề tài : “Pháp luật về cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ thực tiễn quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng” làm đề tài nghiên cứu.   2. Để thực hiện luận văn này, em chia luận văn thành 03 chương cơ bản: Chương 1 của luận văn đã làm rõ một số vấn đề lý luận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cũng như pháp luật điều chỉnh hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại chương 2: Dựa trên những đặc điểm về điều kiện tư nhiên, kinh tế, xã hội của quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng có liên quan đến hoạt động GCNQSD đất ở cho cá nhân, hộ gia đình. Có thể thấy công tác cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà nói chung cấp GCNQSD đất ở cho cá nhân, hộ gia đình nói riêng trên địa bàn đã đạt được những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, công tác này còn bộc lộ một số hạn chế nhất định: vướng mắc khi thực hiện công tác kiểm tra xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng nhà đất, tình trạng tranh chấp của UBND cấp phường về điều kiện cấp GCNQSD đất, QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất; về thủ tục cấp GCNQSD đất, QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất vướng mắc vấn đề bản vẽ sơ đồ đất ở - nhà ở; vướng mắc vấn đề thủ tục "một cửa liên thông". Nguyên nhân của những hạn chế đã được đề cập cụ thể trong luận văn. Tại Chương 3 của luận văn, Từ kết quả nghiên cứu trên, luận văn đã kiến nghị một số giải pháp sau: - Hoàn thiện hơn nữa các quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; - Kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước về đấtđai; - Đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và hệ thống thông tin địachính; - Xử lý nghiêm minh những vi phạm trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; - Tăng cường tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức người dân.
653 |aThành phố Hải Phòng
653 |aQuyền sở hữu nhà ở
653 |aGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở
653 |aQuận Hồng Bàng
653 |aTài sản gắn liền với đất
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101039
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103183
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/tranthuyvan/tranthuyvan_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103183 Kho Khoa Luật 343.67 TR-V Luận văn 1
2 08101039 Kho Luận văn 343.67 TR-V Luận văn 2
  1 of 1