Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 DO-H
Hoàn thiện pháp luật về quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam từ thực tiễn đăng ký quyền sở hữu nhà ở cho người nước ngoài tại thành phố Hà Nội /
DDC 343.67
Tác giả CN Đỗ, Thị Hồng
Nhan đề Hoàn thiện pháp luật về quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam từ thực tiễn đăng ký quyền sở hữu nhà ở cho người nước ngoài tại thành phố Hà Nội / Đỗ Thị Hồng; NHDKH TS Nguyễn Thái Mai
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại Học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 82 tr. : Đĩa CD ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt a) Một số thông tin nền: Số lượng người nước ngoài có nhu cầu sở hữu nhà ở tại Việt Nam là tăng cao do sự hội nhập quốc tế, tuy nhiên chưa có quy định cụ thể có liên quan và tồn tại nhiều bất cập, điều này đặt ra việc cần có các quy định pháp luật phù hợp để đảm bảo được ổn định cho sự hội nhập phát triển. b) Mục đích của nghiên cứu và phạm vi: Mục đích nghiên cứu: Xây dựng cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn liên quan đến xác lập quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam; Đánh giá thực trạng sở hữu nhà ở tại Việt Nam của đối tượng người nước ngoài; Phạm vi: Nghiên cứu vấn đề sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam dưới góc độ Luật, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động đăng ký quyền sở hữu nhà ở có yếu tố nước ngoài tạiViệt Nam và tại thành phố Hà Nội. c) Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích, tổng hợp các thông tin, tư liệu liên quan đến nội dung nghiên cứu; phương pháp khảo sát thực tế; phương pháp so sánh các quy định của pháp luật. d) Kết quả nghiên cứu quan trọng nhất: Nghiên cứu đóng góp cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về sở hữu nhà ở của đối tượng là người nước ngoài, đóng góp thực hiện các chính sách thu hút đầu tư, nhân tài, phát triển kinh tế trong tiến trình hội nhập quốc tế.
Từ khóa tự do Nhà ở
Từ khóa tự do Quyền sở hữu
Từ khóa tự do Người nước ngoài
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101038
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103182
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172549
0027
0040CB1CDA3-60AD-46E9-9C9E-42C1631AAA4F
005201907301056
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190730105626|bdtmkhue|y20190409110014|zdtmkhue
082 |a343.67|bDO-H
100 |aĐỗ, Thị Hồng
245 |aHoàn thiện pháp luật về quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam từ thực tiễn đăng ký quyền sở hữu nhà ở cho người nước ngoài tại thành phố Hà Nội / |cĐỗ Thị Hồng; NHDKH TS Nguyễn Thái Mai
260 |aH. : |bTrường Đại Học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a82 tr. : |bĐĩa CD ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aa) Một số thông tin nền: Số lượng người nước ngoài có nhu cầu sở hữu nhà ở tại Việt Nam là tăng cao do sự hội nhập quốc tế, tuy nhiên chưa có quy định cụ thể có liên quan và tồn tại nhiều bất cập, điều này đặt ra việc cần có các quy định pháp luật phù hợp để đảm bảo được ổn định cho sự hội nhập phát triển. b) Mục đích của nghiên cứu và phạm vi: Mục đích nghiên cứu: Xây dựng cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn liên quan đến xác lập quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam; Đánh giá thực trạng sở hữu nhà ở tại Việt Nam của đối tượng người nước ngoài; Phạm vi: Nghiên cứu vấn đề sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam dưới góc độ Luật, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động đăng ký quyền sở hữu nhà ở có yếu tố nước ngoài tạiViệt Nam và tại thành phố Hà Nội. c) Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích, tổng hợp các thông tin, tư liệu liên quan đến nội dung nghiên cứu; phương pháp khảo sát thực tế; phương pháp so sánh các quy định của pháp luật. d) Kết quả nghiên cứu quan trọng nhất: Nghiên cứu đóng góp cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về sở hữu nhà ở của đối tượng là người nước ngoài, đóng góp thực hiện các chính sách thu hút đầu tư, nhân tài, phát triển kinh tế trong tiến trình hội nhập quốc tế.
653 |aNhà ở
653 |aQuyền sở hữu
653 |aNgười nước ngoài
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101038
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103182
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/dothihong/dothihong_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103182 Kho Khoa Luật 343.67 DO-H Luận văn 1
2 08101038 Kho Luận văn 343.67 DO-H Luận văn 2
  1 of 1