Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 NG-T
Pháp luật về quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại ở Việt Nam. /
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Văn Tiến
Nhan đề Pháp luật về quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại ở Việt Nam. / Nguyễn Văn Tiến, NHDKH TS Dương Quỳnh Hoa
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại Học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 97 tr. : Đĩa CD ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Mục đích, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu của đề tài là tổng hợp và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay của NHTM, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay của NHTM ở Việt Nam hiện nay. Phương pháp luận nghiên cứu: Đề tài được thực hiện trên cơ sở vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử làm phương pháp luận chung. Đồng thời, đề tài còn dựa trên cơ sở các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và về quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay của NHTM nói riêng. Trong quá trình nghiên cứu, tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể như phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh. Kết quả nghiên cứu: Luận văn góp phần bổ sung, phát triển và hoàn thiện những vấn đề lý luận của pháp luật về quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay của NHTM. Đồng thời, luận văn đánh giá toàn diện, rõ nét về thực trạng pháp luật quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay của NHTM hiện hành tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của đề tài đóng góp luận cứ khoa học cho việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật về quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay của NHTM tại Việt Nam.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Hoạt động cho vay
Từ khóa tự do Quản trị rủi ro
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101037
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103181
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172548
0027
004354955EC-9E2E-4C4F-9C6A-8AB7B82E4E92
005201908181024
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190818102409|bdtmkhue|y20190409105220|zdtmkhue
082 |a343.67|bNG-T
100 |aNguyễn, Văn Tiến
245 |aPháp luật về quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại ở Việt Nam. / |cNguyễn Văn Tiến, NHDKH TS Dương Quỳnh Hoa
260 |aH. : |bTrường Đại Học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a97 tr. : |bĐĩa CD ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a Mục đích, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu của đề tài là tổng hợp và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay của NHTM, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay của NHTM ở Việt Nam hiện nay. Phương pháp luận nghiên cứu: Đề tài được thực hiện trên cơ sở vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử làm phương pháp luận chung. Đồng thời, đề tài còn dựa trên cơ sở các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và về quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay của NHTM nói riêng. Trong quá trình nghiên cứu, tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể như phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh. Kết quả nghiên cứu: Luận văn góp phần bổ sung, phát triển và hoàn thiện những vấn đề lý luận của pháp luật về quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay của NHTM. Đồng thời, luận văn đánh giá toàn diện, rõ nét về thực trạng pháp luật quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay của NHTM hiện hành tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của đề tài đóng góp luận cứ khoa học cho việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật về quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay của NHTM tại Việt Nam.
653 |aViệt Nam
653 |aNgân hàng thương mại
653 |aHoạt động cho vay
653 |aQuản trị rủi ro
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101037
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103181
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/nguyenvantien/nguyenvantien_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103181 Kho Khoa Luật 343.67 NG-T Luận văn 1
2 08101037 Kho Luận văn 343.67 NG-T Luận văn 2
  1 of 1