Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 VU-K
Pháp luật về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng. /
DDC 343.67
Tác giả CN Vũ, Đức Khương
Nhan đề Pháp luật về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng. / Vũ Đức Khương; NHDKH TS Nguyễn Văn Cương
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 93 tr. : Đĩa CD ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Mục đích của luận văn nhằm làm sáng tỏ thực tiễn thi hành pháp luật về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường khi nhà nước thu hồi đất tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, ngăn ngừa khiếu nại đông người, vượt cấp trên lĩnh vực này tại quận Hải An, Hải Phòng. Luận văn sử dụng đa dạng các phương pháp nghiên cứu như phân tích và tổng hợp; so sánh; diễn dịch và quy nạp; và thống kê. Luận văn đã chỉ ra được những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về KNHC trong lĩnh vực bồi thường khi nhà nước thu hồi đất như: ý thức của chủ thể thực hiện quyền KNHC chưa cao, sự chồng chéo và mâu thuẫn trong các quy định của pháp luật về KNHC trong lĩnh vực bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, sự yếu kém trong công tác quản lý cũng như yếu kém trong năng lực của đội ngũ cán bộ có thẩm quyền giải quyết KNHC trong lĩnh vực bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Luận văn đã đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường khi nhà nước thu hồi đất và những giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.
Từ khóa tự do Giải pháp
Từ khóa tự do Bồi thường
Từ khóa tự do Thu hồi đất
Từ khóa tự do KNHC
Từ khóa tự do Tồn tại
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101034
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103178
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172545
0027
00471A3949D-666F-4FBA-BF36-7C03F9E7D2DC
005201908241644
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190824164438|bdtmkhue|y20190409103220|zdtmkhue
082 |a343.67|bVU-K
100 |aVũ, Đức Khương
245 |aPháp luật về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng. / |cVũ Đức Khương; NHDKH TS Nguyễn Văn Cương
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a93 tr. : |bĐĩa CD ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aMục đích của luận văn nhằm làm sáng tỏ thực tiễn thi hành pháp luật về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường khi nhà nước thu hồi đất tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, ngăn ngừa khiếu nại đông người, vượt cấp trên lĩnh vực này tại quận Hải An, Hải Phòng. Luận văn sử dụng đa dạng các phương pháp nghiên cứu như phân tích và tổng hợp; so sánh; diễn dịch và quy nạp; và thống kê. Luận văn đã chỉ ra được những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về KNHC trong lĩnh vực bồi thường khi nhà nước thu hồi đất như: ý thức của chủ thể thực hiện quyền KNHC chưa cao, sự chồng chéo và mâu thuẫn trong các quy định của pháp luật về KNHC trong lĩnh vực bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, sự yếu kém trong công tác quản lý cũng như yếu kém trong năng lực của đội ngũ cán bộ có thẩm quyền giải quyết KNHC trong lĩnh vực bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Luận văn đã đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường khi nhà nước thu hồi đất và những giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.
653 |aGiải pháp
653 |aBồi thường
653 |aThu hồi đất
653 |aKNHC
653 |aTồn tại
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101034
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103178
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/vuduckhuong/vuduckhuong_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103178 Kho Khoa Luật 343.67 VU-K Luận văn 1
2 08101034 Kho Luận văn 343.67 VU-K Luận văn 2
  1 of 1