Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
658 NG-D
Quản lý quan hệ khách hàng :
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn Văn Dung
Nhan đề Quản lý quan hệ khách hàng : Customer relationship management
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hồ Chí Minh : Giao thông vận tải, 2010
Mô tả vật lý 239 tr.;21 cm
Tóm tắt Quản lý quan hệ khách hàng ngày nay sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin để nắm bắt và theo dõi các nhu cầu của khách hàng
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Quan hệ khách hàng
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(1): 06102181
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172529
0022
004C5A465F2-EAFC-4DFA-8A89-648D2EF6DD98
005201904031106
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20190403110624|zdtktrang
082 |a658|bNG-D
100 |aNguyễn Văn Dung
245 |aQuản lý quan hệ khách hàng : |bCustomer relationship management
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHồ Chí Minh : |bGiao thông vận tải, |c2010
300 |a239 tr.;|c21 cm
520 |aQuản lý quan hệ khách hàng ngày nay sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin để nắm bắt và theo dõi các nhu cầu của khách hàng
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aQuản lý
653 |aQuan hệ khách hàng
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(1): 06102181
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 06102181 Kho Khoa Kinh tế 658 NG-D Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào