Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
658.050711 DA-M
Giáo trình hệ thống thông tin quản lý /
DDC 658.050711
Tác giả CN Đàm Gia Mạnh
Nhan đề Giáo trình hệ thống thông tin quản lý / Đàm Gia Mạnh (ch.b.), Lê Việt Hà, Nguyễn Thị Hội...
Thông tin xuất bản H. : Thống kê, 2017
Mô tả vật lý 367 tr ; 24 cm
Tùng thư Trường Đại học Thương Mại
Tóm tắt Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý; nền tảng công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin quản lý; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin và các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
Từ khóa tự do Thông tin
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Hệ thống thông tin quản lí
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(1): 06102174
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172522
0021
004F9D7DC0C-A68A-4E5E-A2A2-F76DA4968867
005201904021018
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20190402101852|zdtktrang
082 |a658.050711|bDA-M
100 |aĐàm Gia Mạnh
245 |aGiáo trình hệ thống thông tin quản lý / |cĐàm Gia Mạnh (ch.b.), Lê Việt Hà, Nguyễn Thị Hội...
260 |aH. : |bThống kê, |c2017
300 |a367 tr ; |c24 cm
490 |aTrường Đại học Thương Mại
520 |aTổng quan về hệ thống thông tin quản lý; nền tảng công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin quản lý; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin và các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
653 |aThông tin
653 |aQuản lý
653 |aHệ thống thông tin quản lí
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(1): 06102174
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 06102174 Kho Khoa Kinh tế 658.050711 DA-M Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào