Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
324.2597075 LU-A
Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới
DDC 324.2597075
Nhan đề Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia- Sự thật, 2015
Mô tả vật lý 214 tr ; 13*19 tr
Tóm tắt Trình bày những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên
Từ khóa tự do Tài liệu lý luận chính trị
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103157
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172517
0022
004CFAD5CD6-917C-47BF-A801-0CBA7F3642C7
005201903221022
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20190322102214|ztcphuong
082 |a324.2597075|bLU-A
245 |aTài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới
250 |aTái bản có sửa chữa bổ sung
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia- Sự thật, |c2015
300 |a214 tr ; |c13*19 tr
520 |aTrình bày những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên
653 |aTài liệu lý luận chính trị
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103157
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103157 Kho Khoa Luật 324.2597075 LU-A Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào