Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
345.597 LUA
Bình luận Khoa học Bộ luật tố tụng hình sự 2015
DDC 345.597
Tác giả CN LS.ThS.Phạm Thanh Bình
Nhan đề Bình luận Khoa học Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2018
Mô tả vật lý 839 tr ; 19x27 cm
Từ khóa tự do Bình Luận khoa học
Từ khóa tự do Bình luận
Từ khóa tự do Hình sự
Từ khóa tự do Tố tụng hình sự
Địa chỉ Thư Viện Khoa Luật
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172497
0022
00481E43405-76E8-45CD-9412-B8F1A7506A14
005201902201808
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190220180804|ztcphuong
082 |a345.597|bLUA
100 |aLS.ThS.Phạm Thanh Bình
245 |aBình luận Khoa học Bộ luật tố tụng hình sự 2015
260 |aHà Nội : |bVăn hóa dân tộc, |c2018
300 |a839 tr ; |c19x27 cm
653 |aBình Luận khoa học
653 |aBình luận
653 |aHình sự
653 |aTố tụng hình sự
852 |aThư Viện Khoa Luật

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào