Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
420 MA-P
how to communicate effectively with foreign colleagues /
DDC 420
Tác giả CN Phạm, Thị Mai Anh
Nhan đề how to communicate effectively with foreign colleagues / Phạm Thị Mai Anh, M.A Lưu Chí Hải
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2013
Mô tả vật lý 58 tr. ; A4
Thuật ngữ chủ đề Graduation thesis
Từ khóa tự do How to communicate
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(1): 09103045
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165910
0028
004406EE561-6F18-452F-B09D-B2205A1F0274
005201708311440
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20170831143954|zhuyentrang2016
082 |a420|bMA-P
100 |aPhạm, Thị Mai Anh
245 |ahow to communicate effectively with foreign colleagues / |cPhạm Thị Mai Anh, M.A Lưu Chí Hải
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2013
300 |a58 tr. ; |cA4
650 |aGraduation thesis
653 |aHow to communicate
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(1): 09103045
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103045 Kho Khoa Tiếng Anh 420 MA-P Khóa luận 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào