Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
346.597 LUA
Vị Trí Vai trò và Cơ Chế hoạt động của tổ chức Thương Mại Thế Giới trong Hệ Thống Thương Mại Đa Phương
DDC 346.597
Nhan đề Vị Trí Vai trò và Cơ Chế hoạt động của tổ chức Thương Mại Thế Giới trong Hệ Thống Thương Mại Đa Phương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao Động Xã Hội, 2007
Mô tả vật lý 447tr ; 24cm
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Cơ chế
Từ khóa tự do Vai Trò
Từ khóa tự do Vị Trí
Từ khóa tự do Đa Phương
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07102765
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164177
0023
0047D7A913C-FA82-49CC-8BD4-8FE3C040A539
005201704201617
008081223s2007 xxu eng
0091 0
039|y20170420161720|zcaophuong
082 |a346.597|bLUA
245 |aVị Trí Vai trò và Cơ Chế hoạt động của tổ chức Thương Mại Thế Giới trong Hệ Thống Thương Mại Đa Phương
260 |aHà Nội : |bLao Động Xã Hội, |c2007
300 |a447tr ; |c24cm
653 |aThương mại
653 |aCơ chế
653 |aVai Trò
653 |aVị Trí
653 |aĐa Phương
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07102765
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07102765 Kho Khoa Luật 346.597 LUA Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào