Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
336.2 LE-C
Kỹ thuật khai báo thuế :
DDC 336.2
Tác giả CN Lê, Quang Cường
Nhan đề Kỹ thuật khai báo thuế : Thuế 3 / TS. Lê Quang Cường
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2009
Mô tả vật lý 355tr. ; 29 cm
Từ khóa tự do Thuế
Từ khóa tự do Kỹ thuật
Từ khóa tự do Khai báo
Từ khóa tự do Thuế 3
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00162688
0022
004FFAC180E-EAE7-4B7A-85CE-533A742EE387
005201703211117
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20170321111716|bnamtd|y20170321110841|znamtd
082 |a336.2|bLE-C
100 |aLê, Quang Cường
245 |aKỹ thuật khai báo thuế : |bThuế 3 / |cTS. Lê Quang Cường
260 |aH. : |bLao động, |c2009
300 |a355tr. ; |c29 cm
653 |aThuế
653 |aKỹ thuật
653 |aKhai báo
653 |aThuế 3
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/kythuatkhaibaothue/kythuatkhaibaothue_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào