Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
720.47 NG-T
Kiến trúc năng lượng và môi trường /
DDC 720.47
Tác giả CN Ngô, Thám
Nhan đề Kiến trúc năng lượng và môi trường / PGS.TS. Ngô Thám; ThS. Nguyễn Văn Điển; GS.TS. Nguyễn Hữu Dũng
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2012
Mô tả vật lý 194tr. ; 27cm
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Năng lượng
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00162670
0022
004C7AF0DDA-49BD-4912-8A4F-506E200947EF
005201703201042
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20170320104236|bnamtd|y20170320102610|znamtd
082 |a720.47|bNG-T
100 |aNgô, Thám
245 |aKiến trúc năng lượng và môi trường / |cPGS.TS. Ngô Thám; ThS. Nguyễn Văn Điển; GS.TS. Nguyễn Hữu Dũng
250 |aTái bản
260 |aH. : |bXây dựng, |c2012
300 |a194tr. ; |c27cm
653 |aKiến trúc
653 |aXây dựng
653 |aNăng lượng
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/700_nghethuat/720_kientruc/kientrucnangluongvamoitruong/kientrucnangluongvamoitruong_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào