Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
398.0959712 TR-M
Lễ cấp sắc của người Sán Chỉ ở xã Hưng Đạo - Huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao Bằng /
DDC 398.0959712
Tác giả CN Triệu, Thị Mai
Nhan đề Lễ cấp sắc của người Sán Chỉ ở xã Hưng Đạo - Huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao Bằng / Triệu Thị Mai
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2015
Mô tả vật lý 183tr. : ảnh ; 21cm
Tóm tắt Sơ lược về người Sán Chỉ ở xã Hưng Đạo (Bảo Lạc, Cao Bằng). Trình bày về lễ cấp sắc của người Sán Chỉ, những giá trị của lễ cấp sắc và vấn đề bảo tồn
Từ khóa tự do Cao Bằng
Từ khóa tự do Lễ cấp sắc
Từ khóa tự do Dân tộc Sán Chay
Từ khóa tự do Bảo Lạc
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01212577
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161407
0022
004E16A021A-000C-4E4E-A776-874C2464D8D3
005201702151046
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20170215104634|zhonghanh
082 |a398.0959712|bTR-M
100 |aTriệu, Thị Mai
245 |aLễ cấp sắc của người Sán Chỉ ở xã Hưng Đạo - Huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao Bằng / |cTriệu Thị Mai
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2015
300 |a183tr. : |bảnh ; |c21cm
520 |aSơ lược về người Sán Chỉ ở xã Hưng Đạo (Bảo Lạc, Cao Bằng). Trình bày về lễ cấp sắc của người Sán Chỉ, những giá trị của lễ cấp sắc và vấn đề bảo tồn
653 |aCao Bằng
653 |aLễ cấp sắc
653 |aDân tộc Sán Chay
653 |aBảo Lạc
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01212577
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01212577 Kho Sách TK Tiếng Việt 398.0959712 TR-M Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào