Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 PH-H
Đảm bảo quyền của lao động nữ trong pháp luật an sinh xã hội /
DDC 343.67
Tác giả CN Phạm, Thị Lan Hương
Nhan đề Đảm bảo quyền của lao động nữ trong pháp luật an sinh xã hội / Phạm Thị Lan Hương; NHDKH PGS.TS Nguyễn Hữu Chí
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 74 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Phần 1: Mục đích và phương pháp nghiên cứu 1. Mục đích nghiên cứu: cung cấp cho người đọc các quy định của pháp luật hiện hành; đánh giá mức độ đảm bảo quyền trong thực tiễn; tìm ra nguyên nhân, hướng khắc phục những hạn chế, bất cập. 2. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng các phương pháp: nghiên cứu duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, phân tích - tổng hợp, Luật học so sánh, thu thập thông tin. Phần 2: Kết quả nghiên cứu 1. Làm rõ một số vấn đề lý luận. 2. Phân tích, đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật và thực tiễn thực hiện; chỉ ra những hạn chế, bất cập. 3. Đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Phần 3: Kết luận Các quy định của pháp luật quốc tế, pháp luật các nước, pháp luật Việt Nam đều có chính sách ưu đãi đối với lao động nữ trong lĩnh vực an sinh xã hội. Tuy nhiên, các quy định về đảm bảo quyền của lao động nữ của pháp luật an sinh xã hội nước ta cũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập nhất định cần phải tiếp tục khắc phục, hoàn thiện.
Từ khóa tự do Lao động nữ
Từ khóa tự do an sinh xã hội
Từ khóa tự do đảm bảo quyền
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103288
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101144
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172655
0027
00407FF9640-7F1A-4A06-84D5-9612C84928A0
005201908191610
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190819161059|bdtmkhue|y20190426125516|zdtmkhue
082 |a343.67|bPH-H
100 |aPhạm, Thị Lan Hương
245 |aĐảm bảo quyền của lao động nữ trong pháp luật an sinh xã hội / |cPhạm Thị Lan Hương; NHDKH PGS.TS Nguyễn Hữu Chí
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a74 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aPhần 1: Mục đích và phương pháp nghiên cứu 1. Mục đích nghiên cứu: cung cấp cho người đọc các quy định của pháp luật hiện hành; đánh giá mức độ đảm bảo quyền trong thực tiễn; tìm ra nguyên nhân, hướng khắc phục những hạn chế, bất cập. 2. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng các phương pháp: nghiên cứu duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, phân tích - tổng hợp, Luật học so sánh, thu thập thông tin. Phần 2: Kết quả nghiên cứu 1. Làm rõ một số vấn đề lý luận. 2. Phân tích, đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật và thực tiễn thực hiện; chỉ ra những hạn chế, bất cập. 3. Đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Phần 3: Kết luận Các quy định của pháp luật quốc tế, pháp luật các nước, pháp luật Việt Nam đều có chính sách ưu đãi đối với lao động nữ trong lĩnh vực an sinh xã hội. Tuy nhiên, các quy định về đảm bảo quyền của lao động nữ của pháp luật an sinh xã hội nước ta cũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập nhất định cần phải tiếp tục khắc phục, hoàn thiện.
653 |aLao động nữ
653 |aan sinh xã hội
653 |ađảm bảo quyền
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103288
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101144
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/phamthilanhuong1/phamthilanhuong1_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103288 Kho Khoa Luật 343.67 PH-H Luận văn 1
2 08101144 Kho Khoa Sau Đại học 343.67 PH-H Luận văn 2
  1 of 1