Sách TK Tiếng Việt
Tài liệu tập huấn thư viện 2021
Tác giả CN Khang KIPOS
Nhan đề Tài liệu tập huấn thư viện 2021
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(5): 01213873-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174626
0022
004F8685EE2-11FD-4FCE-8C43-CE2402D430F7
005202108261302
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210825230219|zlongtd
100 |aKhang KIPOS
245 |aTài liệu tập huấn thư viện 2021
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(5): 01213873-7
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213873 Kho Sách TK Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 01213874 Kho Sách TK Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 01213875 Kho Sách TK Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
4 01213876 Kho Sách TK Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 4
5 01213877 Kho Sách TK Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào