Kết quả NCKH
000 NG-T
Nghiên cứu công nghệ chuỗi khối (Blockchain) để xây dựng phần mềm quản lý minh chứng các hoạt động khoa học của Trường Đại học Mở Hà Nội. Mã số: MHN2020-02.04 :
DDC 000
Tác giả CN Nguyễn, Đức Tuấn
Nhan đề Nghiên cứu công nghệ chuỗi khối (Blockchain) để xây dựng phần mềm quản lý minh chứng các hoạt động khoa học của Trường Đại học Mở Hà Nội. Mã số: MHN2020-02.04 : Báo cáo Tổng kết Đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Trường / TS. Nguyễn Đức Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 73 tr. ; A4
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do Xây dựng phần mềm
Từ khóa tự do Trường Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Công nghệ chuỗi khối (Blockchain)
Từ khóa tự do Hoạt động khoa học
Từ khóa tự do Quản lý minh chứng
Khoa Công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Lê Hữu Dũng
Địa chỉ 01Kho Kết quả NCKH(1): 01700090
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174624
0029
00445DFD0DF-CC0A-4E86-8D20-2B31E31755E2
005202109061410
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210906001025|bdtmkhue|y20210806014941|zdtmkhue
082 |a000|bNG-T
100 |aNguyễn, Đức Tuấn
245 |aNghiên cứu công nghệ chuỗi khối (Blockchain) để xây dựng phần mềm quản lý minh chứng các hoạt động khoa học của Trường Đại học Mở Hà Nội. Mã số: MHN2020-02.04 : |bBáo cáo Tổng kết Đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Trường / |cTS. Nguyễn Đức Tuấn
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a73 tr. ; |cA4
541 |aTài liệu nội sinh
653 |aXây dựng phần mềm
653 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
653 |aCông nghệ chuỗi khối (Blockchain)
653 |aHoạt động khoa học
653 |aQuản lý minh chứng
690 |aCông nghệ thông tin
700 |aLê Hữu Dũng
852|a01|bKho Kết quả NCKH|j(1): 01700090
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/nghiencuukhoahoc/000_tongquat/000_tongquat/nguyenductuan/nguyenductuan_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01700090 Kho Kết quả NCKH 000 NG-T Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1