Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 TR-M
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện hành /
DDC 343.67
Tác giả CN Trịnh, Hoàng Miên
Nhan đề Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện hành / Trịnh Hoàng Miên; NHDKH PGS.TS Bùi Nguyên Khánh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 72 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Mục đích và phương pháp nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu của Luận văn là nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật và để từ đó đề xuất các phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại ở Việt Nam hiện nay. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích, so sánh được sử dụng chủ yếu để đánh giá, nhận xét về các quy định pháp luật hiện hành về chế tài bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại trong tương quan so sánh với các quy định trước đây cũng như pháp luật quốc tế. Ngoài ra, tác giả cũng sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp lịch sử để đánh giá sự phát triển và những hạn chế cần khắc phục của pháp luật hiện hành. Kết quả nghiên cứu: Luận văn đã nghiên cứu lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại đồng thời luận văn cũng nêu lên những thực trạng, tồn tại và thách thức trong việc áp dụng và thực thi các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại. Từ đó nêu ra một số kiến nghị, giải pháp cơ bản khắc phục những bất cập nhằm hoàn thiện pháp luật.
Từ khóa tự do Vi phạm hợp đồng
Từ khóa tự do Bồi thường thiệt hại trong hoạt động thương mại
Từ khóa tự do Pháp luật Việt Nam hiện hành
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101148
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103292
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172659
0027
0040E1A2F99-94A5-42D4-A383-0E4E513AB88A
005201908211531
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190821153132|bdtmkhue|y20190426135015|zdtmkhue
082 |a343.67|bTR-M
100 |aTrịnh, Hoàng Miên
245 |aTrách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện hành / |cTrịnh Hoàng Miên; NHDKH PGS.TS Bùi Nguyên Khánh
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a72 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aMục đích và phương pháp nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu của Luận văn là nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật và để từ đó đề xuất các phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại ở Việt Nam hiện nay. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích, so sánh được sử dụng chủ yếu để đánh giá, nhận xét về các quy định pháp luật hiện hành về chế tài bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại trong tương quan so sánh với các quy định trước đây cũng như pháp luật quốc tế. Ngoài ra, tác giả cũng sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp lịch sử để đánh giá sự phát triển và những hạn chế cần khắc phục của pháp luật hiện hành. Kết quả nghiên cứu: Luận văn đã nghiên cứu lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại đồng thời luận văn cũng nêu lên những thực trạng, tồn tại và thách thức trong việc áp dụng và thực thi các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại. Từ đó nêu ra một số kiến nghị, giải pháp cơ bản khắc phục những bất cập nhằm hoàn thiện pháp luật.
653 |aVi phạm hợp đồng
653 |aBồi thường thiệt hại trong hoạt động thương mại
653 |aPháp luật Việt Nam hiện hành
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101148
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103292
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/trinhhoangmien/trinhhoangmien_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103292 Kho Khoa Luật 343.67 TR-M Luận văn 1
2 08101148 Kho Luận văn 343.67 TR-M Luận văn 2
  1 of 1