Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 NG-N
Các biện pháp chế tài đối với vi phạm pháp luật về quảng cáo ở Việt Nam /
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Thị Trang Nhung
Nhan đề Các biện pháp chế tài đối với vi phạm pháp luật về quảng cáo ở Việt Nam / Nguyễn Thị Trang Nhung; NHDKH TS Đặng Vũ Huân
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 93 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Mục đích và phương pháp nghiên cứu Với mục đích làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn cũng như đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp chế tài đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo ở nước ta hiện nay. Luận văn sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin và một số phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản như: Phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, so sánh pháp luật… Kết quả nghiên cứu Luận văn đã phân tích các vấn đề lý luận pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo đồng thời đánh giá trung thực, khách quan về thực trạng pháp luật và hiệu quả áp dụng các chế tài xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo ở Việt Nam hiện nay.Trên cơ sở đó làm nền tảng đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về biện pháp chế tài xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo ở Việt Nam Kết luận Qua một thời gian được áp dụng, một số quy định của pháp luật về chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo của nước ta đã bộc lộ nhiều bất cập. Do vậy, Việc hoàn thiện pháp luật về biện pháp chế tài xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo ở Việt Nam là một yêu cầu thiết yếu.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do chế tài
Từ khóa tự do Hoàn thiện pháp luật
Từ khóa tự do vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101132
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103276
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172643
0027
0048D15030D-B656-4A17-AD44-F11F704676CB
005201908171516
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190817151639|bdtmkhue|y20190425154235|zdtmkhue
082 |a343.67|bNG-N
100 |aNguyễn, Thị Trang Nhung
245 |aCác biện pháp chế tài đối với vi phạm pháp luật về quảng cáo ở Việt Nam / |cNguyễn Thị Trang Nhung; NHDKH TS Đặng Vũ Huân
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a93 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aMục đích và phương pháp nghiên cứu Với mục đích làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn cũng như đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp chế tài đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo ở nước ta hiện nay. Luận văn sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin và một số phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản như: Phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, so sánh pháp luật… Kết quả nghiên cứu Luận văn đã phân tích các vấn đề lý luận pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo đồng thời đánh giá trung thực, khách quan về thực trạng pháp luật và hiệu quả áp dụng các chế tài xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo ở Việt Nam hiện nay.Trên cơ sở đó làm nền tảng đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về biện pháp chế tài xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo ở Việt Nam Kết luận Qua một thời gian được áp dụng, một số quy định của pháp luật về chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo của nước ta đã bộc lộ nhiều bất cập. Do vậy, Việc hoàn thiện pháp luật về biện pháp chế tài xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo ở Việt Nam là một yêu cầu thiết yếu.
653 |aViệt Nam
653 |achế tài
653 |aHoàn thiện pháp luật
653 |avi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101132
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103276
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/nguyenthitrangnhung/nguyenthitrangnhung_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103276 Kho Khoa Luật 343.67 NG-N Luận văn 1
2 08101132 Kho Luận văn 343.67 NG-N Luận văn 2
  1 of 1