Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 LE-L
Pháp luật về chi trả bảo hiểm xã hội từ thực tiễn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa /
DDC 343.67
Tác giả CN Lê, Thị Lan
Nhan đề Pháp luật về chi trả bảo hiểm xã hội từ thực tiễn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa / Lê Thị Lan; NHDKH TS Đỗ Thị Dung
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 79 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Mặc dù được Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định cụ thể, song qua quá trình thực hiện, một số quy định về chi trả bảo hiểm xã hội đã bộc lộ những bất cập do không phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan bảo hiểm xã hội và địa phương. Trong đó có bảo hiểm xã hội thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nơi thực hiện thường xuyên các hoạt động chi trả bảo hiểm xã hội với số lượng lớn đối tượng tham gia so với các huyện, thị xã khác trong phạm vi toàn tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình thực hiện chi trả bảo hiểm xã hội, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn vẫn còn một số vướng mắc. Trên cơ sở phương pháp luận của học thuyết Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, Nhà nước về chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, cũng như các phương pháp nghiên cứu cụ thể, luận văn đã làm rõ một số vấn đề lý luận về pháp luật chi trả bảo hiểm xã hội, đi sâu phân tích thực trạng pháp luật hiện hành Việt Nam về chi trả bảo hiểm xã hội và thực tiễn thực hiện tại bảo hiểm xã hội thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Từ những bất cập trong quy định của pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật chi trả bảo hiểm xã hội, luận văn kiến nghị hoàn thiện một số quy định về chi trả bảo hiểm xã hội và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật chi trả bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Từ khóa tự do pháp luật
Từ khóa tự do Bảo hiểm xã hội
Từ khóa tự do chi trả
Từ khóa tự do thực tiễn thực hiện
Từ khóa tự do đối tượng hưởng
Từ khóa tự do tỉnh Thanh Hóa
Từ khóa tự do thành phố Thanh Hóa
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101146
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103290
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172657
0027
0043C93F7CB-CD72-419C-B2DF-73F17CFE5124
005201908080921
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190808092148|bdtmkhue|y20190426132937|zdtmkhue
082 |a343.67|bLE-L
100 |aLê, Thị Lan
245 |aPháp luật về chi trả bảo hiểm xã hội từ thực tiễn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa / |cLê Thị Lan; NHDKH TS Đỗ Thị Dung
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a79 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aMặc dù được Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định cụ thể, song qua quá trình thực hiện, một số quy định về chi trả bảo hiểm xã hội đã bộc lộ những bất cập do không phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan bảo hiểm xã hội và địa phương. Trong đó có bảo hiểm xã hội thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nơi thực hiện thường xuyên các hoạt động chi trả bảo hiểm xã hội với số lượng lớn đối tượng tham gia so với các huyện, thị xã khác trong phạm vi toàn tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình thực hiện chi trả bảo hiểm xã hội, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn vẫn còn một số vướng mắc. Trên cơ sở phương pháp luận của học thuyết Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, Nhà nước về chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, cũng như các phương pháp nghiên cứu cụ thể, luận văn đã làm rõ một số vấn đề lý luận về pháp luật chi trả bảo hiểm xã hội, đi sâu phân tích thực trạng pháp luật hiện hành Việt Nam về chi trả bảo hiểm xã hội và thực tiễn thực hiện tại bảo hiểm xã hội thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Từ những bất cập trong quy định của pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật chi trả bảo hiểm xã hội, luận văn kiến nghị hoàn thiện một số quy định về chi trả bảo hiểm xã hội và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật chi trả bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
653 |apháp luật
653 |aBảo hiểm xã hội
653 |achi trả
653 |athực tiễn thực hiện
653 |ađối tượng hưởng
653|atỉnh Thanh Hóa
653|athành phố Thanh Hóa
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101146
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103290
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/lethilan/lethilan_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103290 Kho Khoa Luật 343.67 LE-L Luận văn 1
2 08101146 Kho Luận văn 343.67 LE-L Luận văn 2
  1 of 1