Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 DA-Q
Thực tiễn ký kết hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp ở Hải Phòng /
DDC 343.67
Tác giả CN Đào, Thị Lệ Quyên
Nhan đề Thực tiễn ký kết hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp ở Hải Phòng / Đào Thị Lệ Quyên; NHDKH PGS.TS Nguyễn Hữu Chí
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 88 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Phần 1: Mục đích và phương pháp nghiên cứu 1. Mục đích nghiên cứu: Làm rõ những vấn đề lý luận về ký kết hợp đồng lao động. Phân tích, thực trạng pháp luật về ký kết hợp đồng lao động và thực tiễn ký kết hợp đồng lao động tại thành phố Hải Phòng. 2. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn đã dùng phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước làm cơ sở phương pháp luận cho việc nghiên cứu, đánh giá đúng đắn các vấn đề. Phần 2: Kết quả nghiên cứu 1. Làm rõ một số vấn đề lý luận. 2. Phân tích, đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật và thực tiễn thực hiện; chỉ ra những hạn chế, bất cập của pháp luật về ký kết hợp đồng lao động. 3. Đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Phần 3: Kết luận Luận văn góp phần làm sâu sắc thêm lý luận về vấn đề ký kết hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng. Luận văn sẽ góp phần là tài liệu tham khảo có giá trị trong quá trình nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, áp dụng pháp luật… Việc tìm hiểu và tuyên truyền về vấn đề này đang rất cần thiết và quan trọng góp phần phát triển đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh.
Từ khóa tự do Hợp đồng lao động
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do ký kết hợp đồng lao động
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101145
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103289
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172656
0027
004E8FDA369-4166-4EA4-A82D-83015E072EC4
005201907300928
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190730092845|bdtmkhue|y20190426125914|zdtmkhue
082 |a343.67|bDA-Q
100 |aĐào, Thị Lệ Quyên
245 |aThực tiễn ký kết hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp ở Hải Phòng / |cĐào Thị Lệ Quyên; NHDKH PGS.TS Nguyễn Hữu Chí
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a88 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aPhần 1: Mục đích và phương pháp nghiên cứu 1. Mục đích nghiên cứu: Làm rõ những vấn đề lý luận về ký kết hợp đồng lao động. Phân tích, thực trạng pháp luật về ký kết hợp đồng lao động và thực tiễn ký kết hợp đồng lao động tại thành phố Hải Phòng. 2. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn đã dùng phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước làm cơ sở phương pháp luận cho việc nghiên cứu, đánh giá đúng đắn các vấn đề. Phần 2: Kết quả nghiên cứu 1. Làm rõ một số vấn đề lý luận. 2. Phân tích, đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật và thực tiễn thực hiện; chỉ ra những hạn chế, bất cập của pháp luật về ký kết hợp đồng lao động. 3. Đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Phần 3: Kết luận Luận văn góp phần làm sâu sắc thêm lý luận về vấn đề ký kết hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng. Luận văn sẽ góp phần là tài liệu tham khảo có giá trị trong quá trình nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, áp dụng pháp luật… Việc tìm hiểu và tuyên truyền về vấn đề này đang rất cần thiết và quan trọng góp phần phát triển đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh.
653 |aHợp đồng lao động
653 |aHải Phòng
653 |aký kết hợp đồng lao động
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101145
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103289
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/daothilequyen/daothilequyen_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103289 Kho Khoa Luật 343.67 DA-Q Luận văn 1
2 08101145 Kho Luận văn 343.67 DA-Q Luận văn 2
  1 of 1