Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 DO-D
Pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc /
DDC 343.67
Tác giả CN Đỗ, Minh Đức
Nhan đề Pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc / Đỗ Minh Đức; NHDKH PGS.TS Vũ Thị Duyên Thủy
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 79 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Mục đích nghiên cứu: Giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp và thực tiễn thực hiện ở khu công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc; nghiên cứu, đánh giá thực hiện những quy định pháp luật về môi trường tại các KCN ở tỉnh Vĩnh Phúc. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn được thực hiện dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của triết học Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng nền kinh tế thị trường, phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết quả nghiên cứu: Làm rõ những nội dung còn bất cập giữa pháp luật về bảo vệ môi trường với các quy định pháp luật khác. Phân tích, đánh giá được thực trạng thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc những thành công Kết luận và kiến nghị: Kiến nghị với Bộ, ngành Trung ương đề xuất với Chính phủ, Quốc hội cần sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật; kiến nghị với các cấp chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở về bảo vệ môi trường nói chung, bảo vệ môi trường khu công nghiệp nói riêng trên địa bàn tỉnh. Đề xuất được các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường tại tỉnh Vĩnh Phúc./.
Từ khóa tự do Bảo vệ môi trường
Từ khóa tự do Khu công nghiệp
Từ khóa tự do Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101133
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103277
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172644
0027
00407094D52-C40F-4261-8EF3-12081BC5C16E
005201907301029
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190730102952|bdtmkhue|y20190426094128|zdtmkhue
082 |a343.67|bDO-D
100 |aĐỗ, Minh Đức
245 |aPháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc / |cĐỗ Minh Đức; NHDKH PGS.TS Vũ Thị Duyên Thủy
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a79 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aMục đích nghiên cứu: Giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp và thực tiễn thực hiện ở khu công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc; nghiên cứu, đánh giá thực hiện những quy định pháp luật về môi trường tại các KCN ở tỉnh Vĩnh Phúc. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn được thực hiện dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của triết học Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng nền kinh tế thị trường, phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết quả nghiên cứu: Làm rõ những nội dung còn bất cập giữa pháp luật về bảo vệ môi trường với các quy định pháp luật khác. Phân tích, đánh giá được thực trạng thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc những thành công Kết luận và kiến nghị: Kiến nghị với Bộ, ngành Trung ương đề xuất với Chính phủ, Quốc hội cần sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật; kiến nghị với các cấp chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở về bảo vệ môi trường nói chung, bảo vệ môi trường khu công nghiệp nói riêng trên địa bàn tỉnh. Đề xuất được các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường tại tỉnh Vĩnh Phúc./.
653 |aBảo vệ môi trường
653 |aKhu công nghiệp
653 |aTỉnh Vĩnh Phúc
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101133
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103277
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/dominhduc/1biathumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103277 Kho Khoa Luật 343.67 DO-D Luận văn 1
2 08101133 Kho Luận văn 343.67 DO-D Luận văn 2
  1 of 1