Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 TR-T
Thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu trong lĩnh vực hải quan từ thực tiễn Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng /
DDC 343.67
Tác giả CN Trần, Văn Tuấn
Nhan đề Thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu trong lĩnh vực hải quan từ thực tiễn Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng / Trần Văn Tuấn; NHDKH TS Nguyễn Thái Mai
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 85 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt 1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu - Mục đích: Làm sáng tỏ các quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về thực thi quyền SHTT đối với nhãn hiệu trong lĩnh vực Hải quan; kinh nghiệm thực thi của một số quốc gia điển hình trên thế giới để từ đó rút ra một số bài học cho Việt Nam. - Phương pháp nghiên cứu: Phân tích tổng hợp, kết hợp với các phương pháp đối chiếu so sánh, thống kê, quy nạp để rút ra bản chất của các sự vật, hiện tượng thuộc đối tượng nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu - Hệ thống hóa, bổ sung và phát triển cơ sở lý luận và thực tiễn; đánh giá thực trạng pháp luật về thực thi quyền SHTT về nhãn hiệu; đưa ra các kiến nghị góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác này của Hải quan Việt Nam trên thực tế. - Là tài liệu tham khảo cho các nhà lập pháp, đội ngũ cán bộ công chức Hải quan; các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, các cơ sở đào tạo luật học… 2. Kết luận và khuyến nghị Trên cơ sở thực thi pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia liên quan cũng như thực tiễn công tác này tại Việt Nam, luận văn đã chỉ ra những hạn chế, bất cập của pháp luật và thực tế thực thi pháp luật của Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.
Từ khóa tự do quyền sở hữu trí tuệ
Từ khóa tự do Thực thi
Từ khóa tự do đối với nhãn hiệu
Từ khóa tự do sân bay quốc tế Đà Nẵng
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103273
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101129
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172640
0027
0042EB929CE-42E9-4DA7-9849-4D7E8FDC1EDE
005201908211502
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190821150310|bdtmkhue|y20190425152658|zdtmkhue
082 |a343.67|bTR-T
100 |aTrần, Văn Tuấn
245 |aThực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu trong lĩnh vực hải quan từ thực tiễn Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng / |cTrần Văn Tuấn; NHDKH TS Nguyễn Thái Mai
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a85 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu - Mục đích: Làm sáng tỏ các quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về thực thi quyền SHTT đối với nhãn hiệu trong lĩnh vực Hải quan; kinh nghiệm thực thi của một số quốc gia điển hình trên thế giới để từ đó rút ra một số bài học cho Việt Nam. - Phương pháp nghiên cứu: Phân tích tổng hợp, kết hợp với các phương pháp đối chiếu so sánh, thống kê, quy nạp để rút ra bản chất của các sự vật, hiện tượng thuộc đối tượng nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu - Hệ thống hóa, bổ sung và phát triển cơ sở lý luận và thực tiễn; đánh giá thực trạng pháp luật về thực thi quyền SHTT về nhãn hiệu; đưa ra các kiến nghị góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác này của Hải quan Việt Nam trên thực tế. - Là tài liệu tham khảo cho các nhà lập pháp, đội ngũ cán bộ công chức Hải quan; các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, các cơ sở đào tạo luật học… 2. Kết luận và khuyến nghị Trên cơ sở thực thi pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia liên quan cũng như thực tiễn công tác này tại Việt Nam, luận văn đã chỉ ra những hạn chế, bất cập của pháp luật và thực tế thực thi pháp luật của Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.
653 |aquyền sở hữu trí tuệ
653 |aThực thi
653 |ađối với nhãn hiệu
653 |asân bay quốc tế Đà Nẵng
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103273
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101129
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/tranvantuan/tranvantuan_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 08101129 Kho Khoa Sau Đại học 343.67 TR-T Luận văn 1
2 07103273 Kho Khoa Luật 343.67 TR-T Luận văn 2
  1 of 1