Duyệt theo bộ sưu tập Luận văn (Tất cả)
Sắp xếp :
Bảo vệ lao động nữ theo quy định của pháp luật lao động từ thực tiễn tại các Khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang / Trịnh Hải Ngân; NHDKH TS, Đỗ Ngân Bình02-08-2022Đề tài tập trung nghiên cứu các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 và văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động năm 2019 liên quan đến bảo vệ lao động nữ. Trong quá trình nghiên cứu, Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Nhà nước và pháp luật. Các phương pháp được sử dụng trong luận văn: tổng hợp, phân tích, thống kê, so sánh, đối chiếu.....để hoàn thành luận văn. Trong phạm vi nghiên cứu, luận văn tiếp tục làm sáng tỏ các quy định của pháp luật về lao động nữ, thực tiễn thực hiện pháp luật về lao động nữ tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và đề xuất được một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo vệ lao động nữ. Trên cơ sở đã phân tích trong luận văn về lao động nữ và pháp luật về lao động nữ, luận văn đánh giá thực trạng quy định pháp luật lao động Việt Nam và thực tiễn thực hiện tại các khu công nghiệp, từ đó là cơ sở để đưa ra các đề xuất hoàn thiện pháp luật về lao động nữ và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật.
Hoàn thiện quản ly thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa / Trịnh Văn Hà; NHDKH PGS.TS. Nguyễn Cảnh Hoan02-08-2022Hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa nhằm phân tích, đánh giá thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020, từ đó đưa ra một số giải pháp mang tính định hướng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thu BHXH trên địa bản huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2025. Luận văn nghiên cứu trong phạm vi chuyên ngành Quản trị kinh doanh, trong đó tập trung nghiên cứu về hiệu quả quản lý thu BHXH trên địa bản huyện Hậu Lộc trong giai đoạn 2016 – 2020. Để nghiên cứu đề tài này Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh,… Thông qua đó luận văn góp phần bổ sung và phong phú thêm lý luận về quản lý thu BHXH. Phân tích được thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân. Từ đó luận văn đã đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu BHXH trên địa bản huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2025. Luận văn là tài liệu tham khảo cho những người học tập, nghiên cứu và những nhà quản lý trong ngành BHXH quan tâm đến việc Hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Chất lượng cho vay bán lẻ tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội / Nguyễn Hữu Đông; NHDKH TS, Lại Lâm Anh02-08-2022Chất lượng cho vay bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội (BIDV Đông Hà Nội) là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tín dụng và sức cạnh tranh của BIDV Đông Hà Nội cho những năm tới. Luận văn đi vào Phân tích, đánh giá thực trạng Chất lượng cho vay bán lẻ tại BIDV Đông Hà Nội giai đoạn từ năm 2016-2020. Để từ đó thấy được những mặt đã làm tốt, những hạn chế, bất cập cần khắc phục. Phạm vi nghiên cứu: Chất lượng cho vay bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội trong giai đoạn 2016 – 2020. Để nghiên cứu đề tài này Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu bao gồm Phương pháp luận, phương pháp cụ thể: Phương pháp phân tích tổng hợp; Phương pháp thống kê, so sánh; Phương pháp khảo sát, điều tra tai thực địa; Phương pháp chuyên gia,…thông qua đó luận văn góp phần bổ sung và phong phú thêm lý luận về Chất lượng cho vay bán lẻ tại BIDV Đông Hà Nội. Phân tích được thực trạng chất lượng cho vay bán lẻ BIDV Đông Hà Nội nhằm chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân. Từ đó luận văn đã đề xuất được các giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng cho vay bán lẻ tại BIDV Đông Hà Nội. Luận văn là tài liệu tham khảo cho những người học tập, nghiên cứu và những nhà quản lý của các Chi nhánh BIDV trong hệ thống quan tâm đến việc nâng cao chất lượng cho vay bán lẻ tại BIDV Đông Hà Nội.
Nâng cao chất lượng nhân lực của Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc / Trần Anh Tuấn; NHDKH TS, Lại Lâm Anh02-08-2022Nâng cao chất lượng nhân lực của Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Bắc là hoàn thiện công tác nhân lực của Trung tâm, nhằm đáp ứng tốt nhất việc sản xuất kinh doanh của đơn vị vì mục tiêu phục vụ khách hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng nhân lực của Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Bắc từ khi thành lập 2015 đến năm 2020, từ đó đánh giá thực trạng nguồn nhân lực trong giai đoạn 2015 – 2020. Theo đó, bên cạnh những kết quả đạt được, nhân lực của Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Bắc còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục. Luận văn nghiên cứu trong phạm vi chuyên ngành Quản trị kinh doanh, trong đó tập trung nghiên cứu về thực trạng nhân lực và nâng cao chất lượng nhân lực của Trung tâm. Để nghiên cứu đề tài này, Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh,… thông qua đó, Luận văn góp phần bổ sung và phong phú thêm lý luận về nhân lực. Phân tích được thực trạng chất lượng nhân lực của Trung tâm, chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân. Từ đó Luận văn đã đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của Trung tâm. Luận văn là tài liệu tham khảo cho những người học tập, nghiên cứu và những nhà quản lý của các Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Trung, miền Nam, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viễn thông MobiFone và các doanh nghiệp khác quan tâm đến việc nâng cao chất lượng nhân lực của từng đơn vị, doanh nghiệp
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 369