Duyệt theo bộ sưu tập Luận văn (Tất cả)
Sắp xếp :
Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng cho vay có bảo đảm bằng tài sản thế chấp là bất động sản từ thực tiễn Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai / Nguyễn Thị Kim Dung; NHDKH TS. Nguyễn Văn Tuyến14-11-2022Luận văn góp phần phân tích đã phân tích, hệ thống hóa, làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm tranh chấp hợp đồng cho vay và giải quyết tranh chấp hợp đồng cho vay có bảo đảm tài sản thế chấp là bất động sản tại Tòa án. Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng giải quyết tranh chấp qua thực tiễn xét xử tại Tòa án nhân dân tại tỉnh Lào Cai, từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực thi pháp luật về giải quyết tranh chấp về hợp đồng cho vay có bảo đảm tài sản thế chấp là bất động sản bằng phương thức Tòa án. Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể vận dụng làm kinh nghiệm cho các địa phương khác, tổng kết kinh nghiệm xét xử của hệ thống Tòa án nhân dân. Đồng thời có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập trong các cơ sở đào tạo luật và các cơ sở đào tạo chức danh tư pháp.
Pháp luật về hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản, thực phẩm sạch ở Việt Nam / Nguyễn Văn Phúc; NHDKH TS. Trần Vũ Hải14-11-2022Đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn của vấn đề hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản, thực phẩm sạch ở Việt Nam, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật. Bằng phương pháp nghiên cứu của chuyên ngành Luật kinh tế như: Phương pháp phân tích tổng hợp, hệ thống, lập luận logic, so sánh, thống kê, diễn giải, quy nạp, khái quát, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn. Đề tài dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác -Lênin, ... để hoàn thành luận văn. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một số vấn đề liên quan đến Pháp luật về hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản, thực phẩm sạch ở Việt Nam, luận văn đã đưa ra một số giải pháp nhằm xây dựng đồng bộ và hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản thực phẩm sạch. Luận văn đã giải quyết được một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Pháp luật về hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản, thực phẩm sạch từ thực tiễn ở Việt Nam. Từ đó, đưa ra những đề xuất để xây dựng, hoàn thiện và điều chỉnh các quy phạm pháp luật đảm bảo tính hiệu quả, phù hợp với thực tiễn phát triển ngành nông nghiệp sạch. Luận văn gồm có 03 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận về hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản, thực phẩm sạch và pháp luật về hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản, thực phẩm sạch. Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản, thực phẩm sạch ở VN. Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản, thực phẩm sạch ở Việt Nam.
Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng từ thực tiễn tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh / Đỗ Hoàng Minh; NHDKH TS. Nguyễn Công Bình14-11-2022Đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về hợp đồng tín dụng từ thực tiễn tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh và đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật. Trong quá trình nghiên cứu, Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử trong triết học Mác - Lênin; phương pháp thu thập thông tin, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp diễn dịch, quy nạp, thống kê, so sánh… để hoàn thiện luận văn. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một số vấn đề liên quan đến hợp đồng tín dụng từ thực tiễn tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh, luận văn đưa ra một số giải pháp định hướng hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hợp đồng lao động. Luận văn đã giải quyết được một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng tín dụng theo pháp luật Việt Nam từ thực tế tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh. Từ đó, có những đề xuất điều chỉnh về chính sách pháp luật và các cơ chế khác có liên quan đến hợp đồng tín dụng cho phù hợp với nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai bằng Tòa án từ thực tiễn tại tỉnh Thanh Hóa / Lê Thị Cẩm Nhung; NHDKH TS. Đinh Thị Hằng14-11-2022 Đề tài nghiên cứu nghiên cứu những vấn đề lý luận, quy định của pháp luật và thực tiễn giải quyết tranh chấp đất đai bằng Tòa án tại tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình nghiên cứu, Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nhà nước và pháp quyền XHCN trong cơ chế thị trường; phương pháp phân tích, tổng hợp, đánh giá, thống kê, so sánh, lập luận logic… để hoàn thiện luận văn. Trên cơ sở phân tích, đánh giá để làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, pháp luật và thực tiễn về giải quyết tranh chấp đất đai bằng Tòa án tại tỉnh Thanh Hóa, luận văn đưa ra một số yêu cầu và giải pháp bảo đảm áp dụng đúng và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai bằng Tòa án. Luận văn đã giải quyết được một số vấn đề lý luận và thực tiễn về giải quyết tranh chấp đất đai bằng Tòa án từ thực tiễn tại tỉnh Thanh Hóa. Từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm bảo đảm áp dụng pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án nhân dân để nâng cao hiệu quả áp dụng trong thực tiễn xét xử của TAND hai cấp tỉnh Thanh Hóa nói riêng và các tòa án địa phương khác ở Việt Nam nói chung.
Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn tại Tòa án nhân dân tỉnh Hoà Bình / Bùi Thị Hồng Nhiên; NHDKH PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà14-11-20221. Mục đích và phạm vi nghiên cứu Mục đích - Làm rõ được khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, cơ cấu điều chỉnh pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ. - Phân tích được thực trạng các quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ. - Làm rõ được thực tiễn thực hiện pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại TAND tỉnh Hoà Bình và đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật. Phạm vi nghiên cứu - Luận văn giới hạn nghiên cứu những vấn đề liên quan đến giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ trong phạm vi các quy định tại LĐĐ năm 2013; BLDS năm 2015, BLTTDS năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011); BLTTDS năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. - Luận văn chỉ nghiên cứu giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ của TAND tại Tòa án cấp sơ thẩm, cấp phúc thẩm. Những vấn đề còn lại tác giả xin được tiếp tục tìm hiểu và nghiên cứu chuyên sâu trong các công trình nghiên cứu tiếp theo. - Luận văn nghiên cứu thực tiễn thực hiện pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại TAND tỉnh Hoà Bình. 2. Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm 3 chương: Tại chương 1: Đã làm rõ Một số vấn đề giải quyết tranh chấp về pháp luật và hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại TAND. Tại chương 2: Đã làm rõ Thực trạng pháp luật Việt Nam và thực tiễn áp dụng pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại TAND Trong chương 3: Đã làm rõ - Trong chương này này tác giả tập trung làm rõ các yêu cầu cần đặt ra để hoàn thiện các quy định về giải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Bên cạnh đó tác giả đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật nội dung và pháp luật hình thức liên quan tới việc giải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đồng thời tác giả đưa ra các giải pháp và các điều kiện bảo đảm cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện và áp dụng pháp luật liên quan tới việc giải quyết các tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 3. Kết quả nghiên cứu - Luận văn làm rõ hơn các vấn đề lý luận và pháp lý về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại TAND trong giai đoạn hiện nay. Đề tài có thể sử dụng trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo luật. - Luận văn cung cấp kiến thức cho những người đang thực hiện pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ của TAND, cho các cán bộ chuyên làm công tác xét xử về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại Toà án cấp sơ thẩm và phúc thẩm. Bên cạnh đó, góp phần vào việc đánh giá thực trạng về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại TAND tỉnh Hoà Bình, từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc áp dụng pháp luật về lĩnh vực này trong giai đoạn hiện nay.
Giải quyết tranh chấp Hợp đồng tín dụng vay tài sản có thế chấp qua thực tiễn tại Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang / Bùi Tuấn Anh; NHDKH PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân14-11-2022Trên cơ sở nghiên cứu của đề tài, luận văn phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng có thế chấp tại Tòa án: khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của giải quyết tranh chấp tín dụng có thế chấp tại Tòa án, từ đó nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng có thế chấp tại Tòa án. Ngoài ra, Luận văn còn phân tích những vấn đề lý luận về pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng có thế chấp tại Tòa án. Đồng thời, Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng có thế chấp, thực tiễn thực hiện tại Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang. Luận văn đã nêu bật được những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại qua thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng có thế chấp tại Tòa án nhân tỉnh Bắc Giang và nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại đó. Từ những phân tích, đánh giá nêu trên, Luận văn đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng có thế chấp tại Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang. Trước hết là giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng có thế chấp. Bên cạnh đó, Luận văn cũng đưa ra một số giải pháp khác: tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hoạt động tín dụng nói chung; nâng cao năng lực, trình độ, thường xuyên bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan khi giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng có thế chấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về tín dụng trong nhân dân; phát triển hệ thống thông tin điện tử, các tổ chức tư vấn, dịch vụ về tín dụng và giao dịch liên quan một cách minh bạch./.
Pháp luật về chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty Cổ phần từ thực tiễn thành phố Hà Nội / Trần Phương Hoa; NHDKH TS. Trần Thị Thúy14-11-2022Đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty Cổ phần từ thực tiễn thành phố Hà Nội và đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật. Trong quá trình nghiên cứu, Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử trong triết học Mác - Lênin; phương pháp thu thập thông tin, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp diễn dịch, quy nạp, thống kê, so sánh... để hoàn thiện luận văn. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một số vấn đề liên quan đến chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty Cổ phần, việc thực hiện pháp luật về pháp luật về chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty Cổ phần từ thực tiễn thành phố Hà Nội, luận văn đưa ra một số giải pháp định hướng hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về chuyển đổi công ty. Luận văn đã giải quyết được một số vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật về pháp luật về chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty Cổ phần từ thực tế tại thành phố Hà Nội. Từ đó, có những đề xuất điều chỉnh về chính sách pháp luật và các cơ chế khác có liên quan đến chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty Cổ phần cho phù hợp với nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Pháp luật về giải quyết tranh chấp về ranh giới sử dụng đất bằng Tòa án từ thực tiễn Tòa án nhân dân Tỉnh Hòa Bình / Nguyễn Mạnh Hùng; NHDKH PGS.TS. Nguyễn Thị Nga14-11-20221. Mục đích và phương pháp nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu của đề tài là đề xuất các giải pháp góp phần tiếp tục hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp về ranh giới sử dụng đất tại Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình. - Để giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản mà luận văn đặt ra, Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích, bình luận, diễn giải, quy nạp; mô tả, phân tích, đánh giá, so sánh, tổng hợp 2. Kết quả nghiên cứu - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp về ranh giới sử dụng đất bằng Tòa án từ thực tiễn TAND tỉnh Hòa Bình - Đánh giá tình hình, những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân trong thực tiễn giải quyết các vụ án trnah chấp về ranh giới sử dụng đất tại TAND tỉnh Hòa Bình trong thời gian qua. Để kịp thời đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và đề ra giải pháp nâng cao hiệu giải quyết các vụ án về tranh chấp ranh giới sử dụng đất tại TAND tỉnh Hòa Bình trong thời gian tới dưới sự nhìn nhận của người đang trực tiếp làm công tác giải quyết, xét xử các vụ án tranh chấp về ranh giới sử dụng đất tại Tòa án nên nó đáp ứng nhiều ý nghĩa về thực tiễn để áp dụng
Pháp luật về xử lý tài sản thế chấp trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng từ thực tiễn Thành phố Hà Nội / Lê Tuấn Thảo; NHDKH TS. Nguyễn Minh Hằng14-11-2022Đề tài nghiên cứu các ván đề lý luận và thực tiễn pháp luật về xử lý tài sản thế chấp trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng từ thực tiễn thành phố Hà Nội và đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật. Trong quá trình nghiên cứu, Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử trong triết học Mác – Lênin; phương pháp thu thập thông tin, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp diễn dịch, quy nạp, thống kê, so sánh…để hoàn thiện luận văn. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một số vấn đề liên quan đến pháp luật về xử lý tài sản thế chấp trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng và thực tiễn áp dụng, thực hiện pháp luật từ thành phố Hà Nội, luận văn đưa ra một số giải pháp định hướng hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý tài sản thế chấp trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng. Luận văn đã giải quyết được một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xử lý tài sản thế chấp trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng từ thực tiễn thành phố Hà Nội. Từ đó, có những đề xuất điều chỉnh về chính sách pháp luật và các cơ chế khác có liên quan đến xử lý tài sản thế chấp trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng cho phù hợp với tiến trình cải cách tư pháp và định hướng xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.
Giải quyết tranh chấp kỷ luật lao động sa thải theo pháp luật Việt nam hiện nay / Nguyễn Anh Tuấn; NHDKH PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí14-11-2022Đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về giải quyết tranh chấp kỷ luật lao động sa thải theo pháp luật Việt Nam hiện nay. Đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về Giải quyết tranh chấp kỷ luật lao động sa thải. Thời gian qua, do điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, sa thải là một trong những hình thức được nhiều doanh nghiệp lựa chọn, nhưng cũng ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của NLĐ. Có gần 40% số doanh nghiệp đã phải cắt giảm lao động bằng hình thức sa thải và 10% doanh nghiệp cho biết không có giải pháp để giải quyết các tranh chấp KLLĐ sa thải trong thời gian này. Điều này có thể thấy trong thời gian tới có thể các tranh chấp KLLĐ sa thải sẽ nhiều lên và phức tạp hơn. Trong quá trình nghiên cứu Luận văn dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lê Nin với phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để nghiên cứu đề tài. Đồng thời, luận văn dựa trên những quan điểm định hướng của Đảng và Nhà nước về quan hệ LĐ, KLLĐ, giải quyết tranh chấp KLLĐ khi đánh giá những vấn đề mà lý luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu. Ngoài ra, luận văn còn áp dụng một số phương pháp nghiên cứu khác như: phương pháp phân tích, tổng hợp, suy luận logic, so sánh, đối chiếu trong quá trình nghiên cứu và trình bày nội dung nghiên cứu. Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát thực trạng, phân tích, đánh giá một số vấn đề liên quan đến giải quyết tranh chấp kỷ luật lao động sa thải luận văn đã đưa ra định hướng hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về giải quyết tranh chấp kỷ luật lao động sa thải Luận văn đã giải quyết được một số vấn đề lý luận và thực tiễn về giải quyết tranh chấp kỷ luật lao động sa thải theo pháp luật Việt Nam hiện nay. Từ đó, có những đề xuất điều chỉnh về chính sách pháp luật và các cơ chế khác có liên quan giải quyết tranh chấp kỷ luật lao động sa thải cho phù hợp với sự phát triển của xã hội, đảm bảo theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 380