Duyệt theo bộ sưu tập Luận văn (Tất cả)
Sắp xếp :
NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN QUA MẠNG MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG CÂY CẢNH TRONG VƯỜN / Phạm Nhật Quang; NHDKH PGS.TS Vũ Chấn Hưng20-06-20191. Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu thuật toán giám sát và điều khiển, xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển môi trường nuôi trồng cây cảnh qua mạng sử dụng công nghệ Arduino. 2. Phương pháp nghiên cứu: * Các kết quả nghiên cứu và thử nghiệm: công nghệ Arduino; hệ thống truyền dữ liệu qua mạng; thuật toán giám sát và điều khiển qua mạng; kế thừa mô hình sản xuất đã có trong thực tiễn. * Phương pháp thực nghiệm kiểm chứng: Chạy thử, kiểm tra phát hiện lỗi, hoàn thiện hệ thống. 3. Kết quả nghiên cứu: Sau khoảng thời gian nghiên cứu và phát triển sản phẩm, hệ thống giám sát và điều khiển qua mạng môi trường nuôi trồng cây cảnh trong vườn đã được triển khai thực tiễn tại khu vườn tại tổ 3, phường Xuân Khanh, Thị xã Sơn Tây. Đã giúp giảm thiểu thời gian và nhân công cho việc chăm sóc vườn, góp phần đem lại hiệu quả trong việc chăm sóc cây, nhất là vào các giai đoạn phát triển quan trọng của cây. 4. Kết luận: Những đóng góp của luận văn - Luận văn được nghiên cứu và giải quyết dựa trên quan điểm tiếp cận hệ thống, phân tích và thiết kế bắt đầu từ cấp độ kiến trúc hệ thống đến cấp độ lựa chọn và triển khai công nghệ phù hợp là công nghệ Arduino và Blynk. - Đã xây dựng được các thuật toán giám sát và điều khiển tự động thông qua các thông số môi trường của vườn cây cảnh. - Đã phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống điều khiển tự động phản hồi khép kín; cài đặt và đưa vào hoạt động hệ thống (bao gồm cả phần cứng và phần mềm) 5. Định hướng phát triển của đề tài: - Tích hợp thêm hệ thống cảnh báo vào các hệ thống giám sát qua mạng - Sử dụng động cơ 3 pha để giải quyết vấn đề công suất động cơ, - Phát triển thêm hệ thống hệ thống sưởi, hệ thống quạt thông gió. - Thu thập và xử lý dữ liệu của cảm biến.
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Hạ Tầng Mạng / Nguyễn Thị Thu Hằng; NHDKH TS Lê Thị Tú Oanh19-06-2019- Mục đích và phương pháp nghiên cứu Với mục đích là hệ thống hoá lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp dịch vụ Viễn Thông. Khảo sát thực trạng công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Hạ Tầng Mạng để đưa ra nhận xét, đánh giá những ưu, nhược điểm và xác định nguyên nhân của thực trạng trên tại Tổng Công ty Hạ Tầng Mạng và đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Hạ Tầng mạng. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu thu thập dữ liệu thứ cấp bao gồm: hệ thống sổ sách, chứng từ, chế độ kế toán đang áp dụng số liệu các doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Hạ Tầng Mạng. - Kết quả nghiên cứu. Sau khi thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu tác giả đã hệ thống hoá và làm rõ hơn những vần đề lý luận cơ bản để hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, phân tích và đánh giá một cách khách quan nhưng tồn tại của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Hạ Tầng Mạng. Tác giả đã nghiên cứu ảnh hưởng và các nhân tố chủ quan và khách quan tắc động tới kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty hạ Tầng Mạng. - Kết luận và khuyến nghị. Nhìn chung tác giả đã làm rõ các yêu cầu cơ bản cần hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Hạ Tầng Mạng. Căn cứ vào lý luận và thực tế khảo sát kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp, luận văn đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Hạ Tầng Mạng ở hai khía cạnh KTTC, KTQT. Đồng thời , luận văn cũng nêu rõ các điều kiện cơ bản đề hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị trên hai kía cạnh về nhà nước và về phía Tổng công ty Hạ Tầng Mạng.
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Văn phòng Ủy ban Dân tộc / Phạm Thu Hà; NHDKH TS Lê Thị Tú Oanh19-06-2019Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị hành chính là một bức tranh tổng quát, sinh động và trung thực về toàn bộ hoạt động kế toán của đơn vị. Những thông tin thu thập được từ tổ chức công tác kế toán giúp cho thủ trưởng đơn vị quản lý được việc sử dụng Ngân sách Nhà nước. Do vậy nguyên tắc thống nhất, phù hợp, tiết kiệm và hiệu quả ngày càng được yêu cầu cao hơn. Xuất phát từ phân tích tổ chức công tác kế toán tại Văn phòng Ủy ban Dân tộc, luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tổ chức công tác kế toán tại đơn vị hành chính. Luận văn tìm hiểu về tổ chức bộ máy kế toán, chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán, ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức kiểm tra kế toán, kiểm soát nội bộ của Văn phòng Ủy ban Dân tộc, chỉ rõ những ưu điểm, những vấn đề còn tồn tại làm cơ sở để hoàn thiện dần tổ chức công tác kế toán tại đơn vị. Qua đó luận văn đã đưa ra những kiến nghị nhằm hướng tới mục tiêu hoàn thiện hơn tổ chức công tác kế toán tại Văn phòng Ủy ban Dân tộc để chất lượng tổ chức công tác kế toán tại Văn phòng Ủy ban Dân tộc ngày càng nâng cao hơn, góp phần vào việc quản lý việc sử dụng Ngân sách Nhà nước tại đơn vị.
Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại giữa tổ chức tín dụng và khách hàng bằng phương thức trọng tài / Nguyễn Ngọc Anh; NHDKH TS Nguyễn Thị Thu Thủy19-06-2019Với đề tài “Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại giữa tổ chức tín dụng với khách hàng bằng phương thức trọng tài”, mục đích nghiên cứu tổng quan là đóng góp những đề xuất giúp nâng cao hiệu quả sử dụng phương thức trọng tài trong việc giải quyết tranh chấp giữa tổ chức tín dụng và khách hàng, cụ thể: Làm sáng tỏ những khái niệm "tổ chức tín dụng", "tranh chấp giữa tổ chức tín dụng và khách hàng", "trọng tài" và "giải quyết tranh chấp giữa tổ chức tín dụng và khách hàng bằng phương thức trọng tài"; Phân tích những quy định về sử dụng phương thức trọng tài để giải quyết tranh chấp giữa tổ chức tín dụng và khách hàng và thực tiễn áp dụng các quy định này, từ đó thấy được những thiếu sót, bất cập, hạn chế cần khắc phục, từ đó đưa ra những đề xuất phù hợp. Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như: Thu thập tài liệu để nghiên cứu, phân tích và tham khảo thông tin, trên cơ sở kế thừa các thành quả nghiên cứu trước đây; sử dụng các phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, đối chiếu để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu. Luận văn đã đạt được những kết quả về mặt lý luận cũng như thực tiễn áp dụng phương thức trọng tài để giải quyết tranh chấp giữa tổ chức tín dụng và khách hàng. Đặc biệt, luận văn đã chỉ ra những bất cập trong quy định của pháp luật trọng tài thương mại, những tồn tại và nguyên nhân dẫn tới thực trạng việc áp dụng trọng tài thương mại để giải quyết tranh chấp giữa tổ chức tín dụng và khách hàng còn hạn chế, từ đó có những đề xuất nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả áp dụng phương thức này.
Nghiên cứu Kỹ thuật chuyển đổi giữa IPv4 và IPv6 / Phạm Quang Hưng; NHDKH PGS.TS Nguyễn Hữu Trung19-06-20191. Lý do lựa chọn đề tài Hiện nay địa chỉ IPv4 đã cạn kiệt và thế hệ IP tiếp sau là IPv6 đã ra đời mạnh mẽ với các tính năng vượt trội. Tuy nhiên địa chỉ IPv4 đang hoạt động ổn định không thể thay thế hoàn toàn bằng địa chỉ IPv6 mà phải có cơ chế chuyển đổi đảm bảo sự tương thích giữa hai dạng địa chỉ IPv4 và IPv6. Chính vì vậy em chọn đề tài “Nghiên cứu Kỹ thuật chuyển đổi giữa IPv4 và IPv6”. 2. Mục tiêu luận văn Luận văn nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc của IPv6 và các phương pháp chuyển đổi mạng IPv4 sang IPv6 trong đó đi sâu vào hai phương pháp chuyển đổi có nhiều khả năng áp dụng thực tiễn là : Phương pháp chuyển đổi Dual Stack và phương pháp chuyển đổi dựa vào cơ chế Tunnel 6to4. 3. Nội dung, bố cục luận văn Chương 1: Nghiên cứu cấu trúc đặc điểm của IPv6. Chương 2 : Nghiên cứu các phương pháp chuyển đổi mạng IPv4 và IPv6. Chương 3 : Mô phỏng triển khai chuyển đổi IPv4 và IPv6. 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu lý thuyết : nghiên cứu từ các nguồn tài liệu. Phương pháp thử nghiệm : Mô phỏng thử nghiệm chuyển đổi trên ảo hóa.
Kỹ thuật An toàn thông tin cho dịch vụ lưu trữ đám mây / Lê Thị Hoàng Linh; NHDKH TS Nguyễn Hoài Giang19-06-20191. Lý do lựa chọn đề tài Ngày nay khi công nghệ thông tin và internet phát triển mạnh mẽ và 1 trong những công nghệ tiêu biểu là dịch vụ điện toán đám mây. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng của việc lưu trữ, chia sẻ dữ liệu là phải đảm bảo tính an toàn, bảo mật dữ liệu. Đây cũng chính là lý do em đã chọn luận văn của mình là “Kỹ thuật An toàn thông tin cho dịch vụ lưu trữ đám mây”. 2. Mục tiêu luận văn Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề an toàn, bảo mật dữ liệu trên điện toán đám mây và nghiên cứu xây dựng các kỹ thuật đảm bảo an toàn dữ liệu . 3. Nội dung, bố cục luận văn Đồ án chia làm 3 chương với nội dung cụ thể như sau: Chương 1 – Nghiên cứu điện toán đám mây và ứng dụng. Chương 2 – Nghiên cứu an toàn thông tin dữ liệu cho điện toán đám mây. Chương 3 –Xây dựng và mô phỏng dịch vụ trên phần mềm OwnCloud. 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: nghiên cứu từ các nguồn tài liệu. - Phương pháp thử nghiệm: Triển khai theo hướng dẫn của phần mềm.
Nghiên cứu thiết lập phương pháp kiểm tra chất lượng vawcsxin dại trên nuôi cấy tế bào vero sản xuất ở quy mô phòng thí nghiệm / Mạc Văn Trọng; NHDKH TS Đỗ Tuấn Đạt19-06-2019Nội dung tóm tắt: a) Mục đích và phương pháp nghiên cứu. - Thiết lập được các phương pháp kiểm tra chất lượng vắcxin, đề xuất xây dựng được các tiêu chuẩn cơ sở cho vắcxin dại trên nuôi cấy tế bào Vero sản xuất ở quy mô phòng thí nghiệm. b) Kết quả nghiên cứu - Đề tài đã tiến hành kiểm tra chất lượng của 09 loạt vắcxin dại sản xuất trên tế bào Vero ở quy mô phòng thí nghiệm bằng các phương pháp kiểm định vắcxin dại tế bào đã đưa ra, thiết lập tiêu chuẩn chấp thuận của phương pháp kiểm định chất lượng các thành phần thành phần hóa lý, tính an toàn và công hiệu của vắcxin. - Kết quả kiểm tra của 09 loạt vắcxin dại tế bào đều đáp ứng được các tiêu chuẩn của TCYTG cho vắcxin dại bất hoạt, sản xuất trên tế bào, tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam 4. Đề tài đã xây dựng được các bảng tiêu chuẩn cơ sở về thành phần hóa học, tiêu chuẩn cơ sở về tính an toàn và công hiệu trong kiểm định vắcxin dại, bất hoạt sản xuất trên tế bào Vero ở quy mô phòng thí nghiệm c) Kết luận và khuyến nghị (nếu có) - Đề nghị tiếp tục nghiên cứu tính ổn định theo điều kiện bảo quản thực của vắcxin dại sản xất trên tế bào Vero.
Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinacare / Nguyễn Thị Thanh; NHDKH TS Nguyễn Thị Bình Yến19-06-20191. Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu: Về mặt lý luận: Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Về mặt thực tiễn: Luận văn khảo sát thực tế kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại tại Công ty cổ phần Dược phẩm Vinacare, trên cơ sở đó luận văn đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinacare. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng chủ yếu là phương pháp duy vật biện chứng kết hợp với hệ thống các phương pháp như phân tích, tổng hợp thống kê, so sánh,… 2. Kết quả nghiên cứu Luận văn thu thập các thông tin sẵn có được cung cấp từ Công ty cổ phần Dược phẩm Vinacare. Từ đó, Luận văn tổng hợp lại các số liệu nhằm phân tích thực trạng, đánh giá kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty; Trên cơ sở đó sẽ đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Dược phẩm Vinacare dưới cả góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị trong thời gian tới. 3. Kết luận và kiến nghị Luận văn đã đưa ra các giải pháp và các điều kiện cụ thể để hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinacare
Các giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc / Phạm Tiến Dũng; NHDKH TS Nguyễn Thị Mai Anh19-06-2019Luận văn sử dụng các phương pháp phân tích gồm có: hệ thống, thống kê, phân tích so sánh (tương đối và tuyệt đối) và phân tích mô tả. Luận văn đã nêu và phân tích một số vấn đề lý luận về công tác tạo động lực làm việc cho người lao động. Trên cơ sở đó, luận văn đã tìm hiểu thực trạng công tác taọ động lực làm việc cho người lao động (khối văn phòng) tại Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc trong giai đoạn 2014-2018. Mặc dù hoạt động tạo động lực của Công ty được quan tâm nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công việc hàng ngày một tốt hơn, nhưng công tác tạo động lực làm việc cho cán bộ khối văn phòng vẫn chưa thực sự được đầu tư xứng đáng và hợp lý. Một loạt các nguyên nhân khách quan và chủ quan của thành công và hạn chế đã được chỉ ra là cơ sở cho việc đề xuất những giải pháp gồm: Đề ra được những mục tiêu phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của người lao động, tạo cho người lao động sự hăng say, nỗ lực trong quá trình làm việc thì nhà quản lý phải biết được mục đích hướng tới của người lao động sẽ là gì. Bên cạnh đó, luận văn cũng đưa ra một số khuyến nghị với cấp quản lý Nhà nước, với lãnh đạo Công ty với mục đích tạo được động lực làm việc cho người lao động trước khi làm việc tại các vị trí các phòng trong công ty.
Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp – Những vấn đề lý luận và thực tiễn. / Vũ Thị Hồng Nhung; NHDKH PGS.TS Vũ Thị Hồng Yến18-06-2019Mục đích nghiên cứu của Luận văn là nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; nghiên cứu hành vi trên thực tế để từ đó đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh để làm rõ các khái niệm, đặc điểm pháp lý và thực tiễn các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Luận văn đã phân tích và làm rõ cơ sở lý luận và các quy định của pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, bao gồm ba dạng hành vi bị cấm là: Hành vi sử dụng chỉ dẫn gây nhầm lẫn; Hành vi sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ tại nước là thành viên của Điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu sử dụng nhãn hiệu; Hành vi đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn. Luận văn đã làm rõ một số ưu điểm và hạn chế của các quy định hiện hành về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, đồng thời phân tích ba vụ việc thực tế. Từ cơ sở lý luận và thực tế đã phân tích, luận văn đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật, bao gồm: Nhóm kiến nghị điều chỉnh kết cấu điều luật và Nhóm kiến nghị bổ sung các quy định hướng dẫn.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 289