Duyệt theo bộ sưu tập Luận văn (Tất cả)
Sắp xếp :
Thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM của Toà án từ thực tiễn tại các Toà án ở tỉnh Thanh Hoá / Dương Xuân Tú; NHDKH TS Nguyễn Công Bình15-08-2019- Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về thẩm quyền sơ thẩm vụ án KDTM và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật từ thực tiễn tại các Tòa án ở tỉnh Thanh Hóa. - Phương pháp nghiên cứu: Lịch sử, lôgíc, phân tích tổng hợp, điều tra, khảo sát, thống kê, so sánh và tổng kết thực tiễn. - Kết quả nghiên cứu: Thực tiễn công tác giải quyết tranh chấp thương mại tại Tòa án tỉnh Thanh Hóa cho thấy, thẩm phán hiểu và vận dụng pháp luật khi xét xử, việc ban hành văn bản pháp luật có những điểm chưa đầy đủ và chưa phù hợp với thực tiễn. Các vụ án kinh doanh thương mại có nhiều vụ án KDTM rất phức tạp, trong khi số lượng cán bộ, thẩm phán ở tỉnh Thanh Hóa chưa đủ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xét xử của một số thẩm phán chưa cao nên không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong khi đó nhiều việc vẫn chưa có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức trong việc cung cấp chứng cứ, tài liệu cho Tòa án. Công tác thu thập chứng cứ của các cơ quan có thẩm quyền kéo dài mà chưa có chế tài xử lý. - Kết luận và khuyến nghị: Quán triệt, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào việc thực hiện công tác xét xử. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xác định và thực hiện thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại.
Nghiên cứu thiết hế thống thu thập dữ liệu sử dụng công nghệ truyền không dây LORA / Nguyễn Ngọc Trung; NHDKH TS Nguyễn Hoàng Dũng01-08-20191. Mục đích và phương pháp nghiên cứu - Mục đích: Thiết kế hệ thống thu thập dữ liệu sử dụng công nghệ truyền không dây Lora nhằm tổng hợp các dữ liệu để phân tích. - Phương pháp nghiên cứu: Thông qua các mô hình thiết kế và tài liệu. 2. Kết quả nghiên cứu Thông qua các bản thiết kế tạo nên mô hình hệ thống nhỏ thu thập dữ liệu là hình ảnh trong không khí và hiển thị lên màn hình. 3. Kết luận Thông qua quá trình làm luận văn tôi đã hiểu hơn về các bước, quy trình thiết kế kỹ thuật một sản phẩm. Tuy chưa hoàn chỉnh về nhiều mặt, không tránh khỏi sai sót nhưng đó là những kinh nghiệm quy báu cho tôi học tập sau này cũng như được rèn luyện khả năng lập trình, hàn mạch và lắp linh kiện, khả năng phán đoán tìm kiếm những lỗi sai đơn giản đến những lỗi sai khó phát hiện. Qua đó đưa ra được những những cách giải quyết phù hợp cho từng vấn đề vướng mắc qua đó hiểu biết rõ hơn về ngành nghề mình theo đuổi.
Kê biên, xử lý tài sản trong thi hành án kinh doanh, thương mại qua thực tiễn tỉnh Quảng Ninh / Phạm Tuấn Cảnh; NHDKH PGS.TS Trần Anh Tuấn01-08-2019- Mục đích và phương pháp nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu của Luận văn nhằm đánh giá thực trạng việc kê biên, xử lý tài sản trong thi hành án kinh doanh, thương mại tại tỉnh Quảng Ninh trong những năm gần đây. Nêu và phân tích nguyên nhân phát sinh những khó khăn, vướng mắc. Từ đó, đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự nói chung và việc kê biên, xử lý tài sản trong thi hành án kinh doanh, thương mại tại tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Các nội dung của Luận văn được nghiên cứu trên cơ cơ sở phương pháp nghiên cứu của Triết học duy vật biện chứng và Triết học duy vật lịch sử, chú trọng các phương pháp kết hợp lý luận với thực tiễn, phân tích, tổng hợp và một số phương pháp nghiên cứu khác như so sánh, thống kê tổng hợp, tham khảo các tài liệu về lĩnh vực thi hành án dân sự của một số địa phương để qua đó đánh giá thực trạng kê biên, xử lý tài sản trong thi hành án kinh doanh, thương mại tại tỉnh Quảng Ninh. - Kết quả nghiên cứu: Tác giả đã phân tích khái niệm kê biên, xử lý tài sản trong thi hành án kinh doanh, thương mại; trình tự, thủ tục thực hiện việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản trong thi hành án kinh doanh, thương mại; góp phần bổ sung, làm phong phú thêm cho hoạt động nghiên cứu khoa học về pháp luật thi hành án dân sự. - Kết luận: Trên cơ sở nghiên cứu, tác giả đã đưa ra một số kiến nghị nhằm xây dựng và hoàn thiện pháp luật cũng như tổ chức thực hiện pháp luật về kê biên, xử lý tài sản trong thi hành án kinh doanh thương mại. Việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về kê biên, xử lý tài sản phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường Việt Nam cũng như đáp ứng nhu cầu hội nhập khu vực và thế giới./.
Pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất đối với các dự án công trình giao thông từ thực tiễn tỉnh Thái Bình / Trịnh Xuân Hảo; NHDKH PGS.TS Nguyễn Minh Mẫn31-07-2019 * Mục đích nghiên cứu của luận văn: Tạo ra một công trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn có tính hệ thống về những cơ sở pháp lý của việc nhà nước bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất đối với các dự án công trình giao thông tham chiếu với thực tiễn thi hành tại tỉnh Thái Bình. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi lĩnh vực pháp luật này. * Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Ngoài phương pháp luận nghiên cứu khoa học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác- Lê nin luận văn còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích, phương pháp diễn giải, phương pháp thống kê…(sử dụng trong Chương 1); Phương pháp đánh giá, phân tích, so sánh, đối chiếu… (sử dụng trong Chương 2); Phương pháp bình luận, phương pháp tổng hợp, phương pháp quy nạp …(sử dụng trong Chương 3). * Kết quả nghiên cứu và kết luận: Đề tài đã nghiên cứu một cách cụ thể, đầy đủ các chế định có liên quan đến bồi thường khi nhà nước thu hồi đất phục vụ các dự án công trình giao thông trên phương diện lý luận và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Thái Bình. Đánh giá các ưu điểm và hạn chế tồn tại từ đó đề xuất các định hướng, giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất nói chung, đối với các công trình giao thông nói riêng.
Những vấn đề pháp lý về người đại diện theo pháp luật của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn tại Việt Nam / Đỗ Minh Tuấn; NHDKH TS Nguyễn Am Hiểu30-07-2019- Mục đích và phương pháp nghiên cứu: Trên cơ sở làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH; tổng hợp, phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này và thực tiễn áp dụng các quy định đó; Luận văn đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH. - Phương pháp luận nghiên cứu: Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở lý luận khoa học và các phương pháp luận của triết học Mác - Lênin; các quan điểm của Đảng và tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật và sử dụng các phương pháp như: phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê, phương pháp kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. - Kết quả nghiên cứu: + Luận văn là công trình nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống về người đại diện theo pháp luật của công ty tại Việt Nam. + Kết quả nghiên cứu của luận văn nhằm bổ sung, làm phong phú thêm lý luận khoa học pháp lý và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH tại Việt Nam.
Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế theo pháp luật Việt Nam / Lê Đình Quý; NHDKH PGS.TS Phạm Thị Giang Thu30-07-2019 - Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ những vấn đề về quyền của NNT, quyền và nghĩa vụ của NNT theo pháp luật Việt Nam, đồng thời phân tích một số khía cạnh về quyền thu thuế của Nhà nước và nghĩa vụ của người nộp thuế đánh giá thực tiễn thi hành Pháp luật Quản lý thuế (QLT) trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra một số định hướng nhằm nâng cao hiệu quả trong việc bảo vệ quyền của NNT ở Việt Nam cũng như nghĩa vụ nộp thuế ở Việt Nam. - Phương pháp luận nghiên cứu của luận văn: Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, luận văn kết hợp các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp thu thập dữ liệu, phương pháp thống kế, phương pháp so sánh nhằm làm rõ những vấn đề được nghiên cứu. Các phương pháp cụ thể được sử dụng trong quá trình nghiên cứu bao gồm: luận giải, phân tích, so sánh, đối chiếu, bình luận, tổng hợp, quy nạp... - Kết quả nghiên cứu: Luận văn là công trình nghiên cứu có tính chất đề cập chung một cách toàn diện, có hệ thống về; Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế theo pháp luật Việt Nam.Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận văn đóng góp những kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế; Hoàn thiện pháp luật QLT trên tinh thần tôn trọng quyền của NNT sẽ góp phần đưa trật tự kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật và hạn chế tối đa những hành vi sai trái của người có chức vụ, công chức, viên chức ngành Thuế, Hải quan
Pháp luật về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam / Phạm Thị Thu Hà; NHDKH PGS.TS Vũ Thị Lan Anh30-07-2019 - Mục đích và phương pháp nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu về pháp luật về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới; kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc trong công tác áp dụng pháp luật về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Luận văn đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về pháp luật về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam. Phương pháp luận nghiên cứu của luận văn là phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như phương pháp phân tích - tổng hợp, phương pháp so sánh - đối chiếu,.... - Kết quả nghiên cứu: + Luận văn là công trình nghiên cứu có tính chất đề cập chung một cách tòan diện, có hệ thống về pháp luật về ngành nghề đầu tư có điều kiện tại Việt Nam. + Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận văn đóng góp những kiến nghị hoàn thiện pháp luật về pháp luật về ngành nghề đầu tư có điều kiện cũng như nâng cao năng lực thực thi pháp luật về ngành nghề đầu tư có điều kiện
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 290