Bộ sưu tập: Loại hình:   
Dòng Sl/KHPL Nội dung
1 21 Phân tử
2 1 Phân tử RAPD-PCR
3 1 Phân tử SSR
4 1 Phân tử tế bào
  1 of 1