Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng
H. : Lao động - Xã hội, 2012
147tr. ; 19cm

Nội dung cuốn sách gồm có 2 phần: Phần 1, Khái quát về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, và công tác phòng chống tham nhũng ở Việt Nam. Phần 2, Chính sách, pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1